Mielecka policja ma swój Sztandar

24.09.2018 Kategoria: Informacje


Komenda Powiatowa Policji w Mielcu ma swój Sztandar. Nadanie i wręczenie Sztandaru odbyło się 21 września na Placu Armii Krajowej w Mielcu. Uroczysty apel z okazji nadania i wręczenia sztandaru mieleckiej policji poprzedziła Msza Święta, po której kompania honorowa Policji, policjanci i goście przemieścili na Plac Armii Krajowej.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mszę Św. celebrował delegat Biskupa Tarnowskiego ks. infułat Władysław Kostrzewa. W swojej homilii zwracał się do policjantów doceniając trud ich służby. Mówił jak wielkie znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa i jaki wiele poświęcenia wkładają policjanci, by je mieszkańcom zapewnić.

Następnie uroczystość przeniosła się na Plac Armii Krajowej, gdzie insp. Jacek Maślanka - dowódca uroczystości - złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi. Przy dźwiękach hymnu państwowego na maszt wciągnięto flagę.
Licznie zgromadzonych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa. Komendant odwoływał się do początków powstania Polskiej Policji, wspominał bohaterskich policjantów, którzy zostali pomordowani na Wschodzie. Właśnie w Mielcu znajduje się tzw. Ściana Katyńska upamiętniająca pochodzące z ziemi mieleckiej ofiary mordu dokonanego w 1940 r. przez NKWD. Na tablicach są też nazwiska funkcjonariuszy Policji Państwowej.

W trakcie uroczystości odczytano Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Akt Wręczenia Sztandaru. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru a Ks. infułat Władysław Kostrzewa poświęcił nowy sztandar. Tuż potem nastąpiło przekazanie sztandaru.
Tę wyjątkową dla wszystkich mieleckich policjantów chwilę zaszczycił swoją obecnością Komendanta Głównego Policji Szymczak, który odebrał sztandar z rąk Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji, Starosty Zbigniewa Tymuły, a następnie przekazał go na ręce insp. Jacka Juwy Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Poseł na Sejm RP Rafał Weber odczytał list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wicewojewoda Lucyna Podhalicz podzieliła się ze zgromadzonymi słowami, które zawarł w swoim liście Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.
Nadinsp. Andrzej Szymczyk zwracając się do obecnych, powiedział: "Sztandar to wyraz najwyższego uznania, godności i dumy. Uznania, dlatego, że sztandar został ufundowany przez komitet społeczny, przez społeczność powiatu mieleckiego. Godności, bowiem jest to najlepsza tradycja oręża polskiego. Dumy, dlatego że wiąże się z tym szczególny ceremoniał, ceremoniał policyjny."

Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, w skład którego weszli przedstawiciele władz powiatowych, miejskich i gminnych Ziemi Mieleckiej. Funkcję przewodniczącego komitetu pełni starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła. - W imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu pragnę wyrazić ogromną radość z okazji wręczenia sztandaru mieleckiej policji. Ufundowanie sztandaru jest wyrazem uznania mieszkańców Mielca dla służby funkcjonariuszy policji oraz podziękowaniem za Wasz trud i ofiarność w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w Mielcu. Dla nas wszystkich, którzy tworzyliśmy społeczny komitet fundacji sztandaru jest niezwykłym zaszczytem, że w roku jubileuszu 100-lecia niepodległości właśnie w Mielcu możemy przekazać sztandar jednej z najważniejszych służb państwowych, jakie działają w naszej społeczności i na naszym terenie – powiedział starosta.

Defilada kompanii honorowych wystawionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, 21. Batalion Dowodzenia 21 BSP oraz Państwową Straż Pożarną zakończyła uroczystości. Defiladzie towarzyszył występ Orkiestry Reprezentacyjnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano