Mielczanie uczcili pamięć Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

10.04.2019 Kategoria: Kultura


10 kwietnia w Mielcu odbyły się uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Od tego tragicznego wydarzenia minęło równo dziewięć lat.

Obchody kolejnej rocznicy katastrofy lotniczej otworzyła Msza Święta w intencji 96 ofiar odprawiona w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu. Hołd osobom, które zginęły pod Smoleńskiem oddano także na Cmentarzu Komunalnym, przed grobem śp. Leszka Deptuły.

Wśród tych, którzy uczcili pamięć pochodzącego z powiatu mieleckiego parlamentarzysty i samorządowca, a także pozostałych ofiar tragedii, byli m.in. Rodzina Leszka Deptuły, Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Posłowie na Sejm RP: Władysław Kosiniak-Kamysz, Krystyna Skowrońska, Mieczysław Kasprzak; Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jan Tarapata i Maria Napieracz, Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, Członkowie Zarządu Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz i Zbigniew Działowski, Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski. Kwiaty złożyli także wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu mieleckiego, radni powiatowi i miejscy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu i szkół, reprezentanci ugrupowań politycznych oraz mieszkańcy.

- Spotykamy się tu w dziewiątą rocznicę tragicznej katastrofy lotniczej. Zginęło w niej 96 wybitnych działaczy politycznych i społecznych, a pośród nich Prezydent RP wraz z małżonką oraz Leszek Deptuła, przy którego grobie się znajdujemy – mówił Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, witając przybyłych gości. – Leszek Deptuła był naszym przyjacielem, jak również osobą niezwykle ważną dla naszego powiatu i województwa – marszałkiem, parlamentarzystą i działaczem społecznym. Skutki przedwczesnej śmierci, którą poniósł 10 kwietnia 2010 roku, jeszcze długo będą dla nas odczuwalne. Nikt przecież nie spodziewał się, że w roku ubiegłym nagle, niespodziewanie, po bardzo krótkiej chorobie, odejdzie z tego świata małżonka Leszka Deptuły – Joanna. Według ocen służb medycznych nie było racjonalnych przesłanek do tak przedwczesnej śmierci pani Joanny – mówił starosta podkreślając, że tragedia sprzed dziewięciu lat jeszcze długo będzie wpływać na życie bliskich śp. Leszka Deptuły, jego przyjaciół i wszystkich Polaków. - Musimy jednak jakoś żyć i myśleć o przyszłości. Mam nadzieję, że mimo upływającego czasu nie zapomnimy o tych wydarzeniach i co roku będziemy spotykać się nad grobem naszego zmarłego kolegi – dodał.

Śp. Leszka Deptułę wspominał w swojej wypowiedzi także Władysław Kosiniak-Kamysz, Poseł na Sejm RP oraz Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Mam przed oczami obraz śp. Leszka Deptuły jako zadumanego parlamentarzysty w ławach poselskich, jego jako ojca dbającego o rodzinę. Leszek był przyzwoitym i dobrym człowiekiem. To chyba najważniejsze, co mógł pozostawić po sobie na ziemi – mówił Kosiniak-Kamysz, wspominając jednocześnie bogatą karierę tragicznie zmarłego Deptuły. -  Był marszałkiem, parlamentarzystą, samorządowcem, politykiem, przez wiele lat pracował zawodowo jako lekarz weterynarii. Potrafił łączyć te rzeczy. Wiemy, że łączenie różnych wartości i ludzi było bardzo ważne – podkreślał. Apelował do zebranych, by w codziennym życiu i samorządowej pracy kierować się wartościami podobnymi do tych, jakie kultywowały ofiary katastrofy, które zginęły, chcąc oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej; o to, by budować Polskę bez podziałów;  by współpracować na rzecz ogólnego dobra mimo różnic. - Jeżeli chcemy poważnie traktować kolejne rocznice katastrofy smoleńskiej, poważnie traktować tych, którzy zginęli i wierzyć, że ich śmierć miała głębszy sens, nie była nadaremna, bo wiemy, że ich życie miało sens – jeżeli chcemy w to wierzyć, musimy z tej lekcji wyciągnąć wnioski, a nie przechodzić obojętnie. Nic nie znaczą nasze kwiaty i pomniki, jeżeli nie ma naszego działania, jeżeli nie ma wiary w to, że właśnie Polska współpracująca, zjednoczona, przyjazna w różnorodności, jest najlepszą drogą dla rozwoju nas, naszych dzieci i wnuków – mówił.

- Drogi Leszki, Joasiu, jesteśmy tutaj, wasi przyjaciele nie tylko z życia politycznego, ale i z ławy szkolnej – mówiła Krystyna Skowrońska, Poseł na Sejm RP. - Leszek to fantastyczny kolega, który angażował się w życie szkoły, był świetnym sportowcem. Pamiętam jak z pasją przez całe swoje dorosłe życie, szanując ludzi i kochając mieszkańców, zajmował się kolejnymi fantastycznymi sprawami. Zawsze chciał, aby wszystkie sprawy były załatwiane w konsensusie. Kiedy jechał w tą swoją podróż, nie wiedział, że to będzie ostatnia, ale chciał się pokłonić tym Polakom, którzy odeszli, których zamordowano – podkreślała posłanka, przypominając jednocześnie, iż przejawem patriotyzmu śp. Leszka Deptuły była m.in. jego pamięć o Polakach zesłanych na Syberię.

Hołd Sybirakom oddali zresztą wszyscy zebrani na obchodach Dnia Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Tuż po zakończeniu uroczystości przy grobie śp. Leszka Deptuły, złożyli oni kwiaty przed Pomnikiem Sybiraków.
 

Galeria zdjęć

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano