A A A

Mielczanie oddali hołd zamordowanym policjantom

17.09.2020 Kategoria: Kultura


Pamięci funkcjonariuszy policji zamordowanych przez sowietów w latach 1939-1940 poświęcona została tablica, jaką odsłonięto dziś tj. 17 września w Mielcu.

34 upamiętnionych funkcjonariuszy policji związanych było z powiatem mieleckim – stąd pochodzili lub tutaj, przez lata, wypełniali swoją służbę wobec ojczyzny. Większość z nich to więźniowie Ostaszkowa, zamordowani strzałami w tył głowy w piwnicach zarządu NKWD w Twerze w 1940 r., pochowani w zbiorowych dołach w Miednoje. Ich biogramy, pokrótce, przedstawił zebranym Jerzy Skrzypczak, Przewodniczący Mieleckiego Komitetu Katyńskiego i Dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu będący inicjatorem przygotowania i odsłonięcia tablicy oraz dowodzący uroczystością nadinsp. Henryk Moskwa, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości na czele z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart.  - Ta inicjatywa służy nie tylko przywróceniu postaci tych 34 funkcjonariuszy zbiorowej pamięci, ale także uczynieniu zadość naszemu obowiązkowi, aby poświęcenie i ofiarę tych osób nieustannie doceniać. Pamięć powoduje bowiem formowanie kręgosłupa narodu i kształtuje naszą przyszłość - zaznaczała Ewa Leniart.

Istotę upamiętnienia funkcjonariuszy, w okresie 80. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, wielokrotnie podkreślał podczas spotkania także Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. - Oddając hołd tym, którzy stracili życie wypełniając służbę, jednocześnie wyrażamy troskę o to, aby do podobnych zdarzeń już więcej nie dochodziło – zwracał się do funkcjonariuszy.

- Dla rodzin katyńskich, a sam zaliczam się do ich grona, dzisiejszy akt odsłonięcia jest ważnym przeżyciem. Zbrodnia katyńska pozostawiła w naszych sercach głęboką ranę – mówił Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, dziękując wszystkim, którzy zainicjowali utworzenie tablicy oraz przyczynili się do organizacji wydarzenia. - Ci funkcjonariusze, których nazwiska umieszczono na tablicy, są godni najwyższego szacunku i na zawsze powinni pozostać wzorem dla kolejnych pokoleń policjantów. Wzorem tego, jak dochować wierności przysiędze i jak do końca służyć ojczyźnie - mówił.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: Komendant Powiatowy Policji w Mielcu podinsp. Jacek Juwa i potomkowie zamordowanych: córka przodownika Stanisława Krawczyka - Kamila Rusek i wnuk starszego posterunkowego Piotra Wronowskiego - policjant ze Szczecinka Michał Wronowski.

Tablicę na ścianie budynku komendy ufundował rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej reprezentowany podczas uroczystości przez dyrektora Dariusza Iwasieczkę.

Uroczystość uświetnił udział kompanii honorowej Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano