Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Mielczanie napisali niepodległościowe dyktando!

10.11.2023 Kategoria: Informacje


Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka 8 listopada w mieleckim SCK odbyło się Dyktando Niepodległościowe.

Wydarzenie, zorganizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, zgromadziło tłumy. Władze samorządowe Powiatu Mieleckiego reprezentował Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła.

Uczestnicy wydarzenia zmierzyli się z dyktandem przygotowanym przez nauczycielki: Jolantę Gałkowską i Magdalenę Zalotyńską. Jego pełną treść prezentujemy poniżej.

„Nie miecz, nie tarcz bronią Języka, Lecz - arcydzieła!" - te ważkie słowa dziewiętnastowiecznego polskiego poety służą wyrażeniu nie najbłahszej idei. Na straży narodowej tożsamości stoi spuścizna literacka niezależna od zewnętrznych okoliczności. Pośród wojennej wrzawy i zawieruchy, pod jarzmem studwudziestotrzyletniej niewoli nienadaremnie krzewiła hart ducha pośród znużonych snujących mrzonki, napominała hardych niby-patriotów, nie pozwalając pogrążyć się w beznadziei. Skądinąd nie sposób na chybcika zawrzeć w krótkim tekście choćby niektóre z zasług mistrzów pióra. Niepodobna zlekceważyć należny im prestiż. Współcześnie nie milkną głosy malkontentów, można by rzec pseudoznawców, że książki, zwłaszcza te dawne, to sterta sczerniałych lub pożółkłych nic niewartych kartek. Na pohybel tym ohydnym i żenującym półprawdom! Nowo powstające przedsięwzięcia artystyczne pomału obnażają bezsens tychże niedorzecznych opinii. Znienacka okazało się, że to nie lada gratka zanurzyć się w świecie lipeckich chat gdzieniegdzie przyprószonych śniegiem lub jarzących się w blasku słońca. Pełnometrażową adaptację Reymontowskiej powieści autorstwa na wpół cudzoziemskiej, bo angielsko-polskiej pary, zrealizowaną w technice malarskiej animacji, zarzucono lawiną komentarzy quasi-ekspertów. Harmider nie cichnie, na co dzień wzdłuż i wszerz słyszy się zgoła różne recenzje: i chlubne, pełne akceptacji, i obelżywe. Ten i ów pół żartem, pół serio dostrzega w filmowej Jagnie sufrażystkę, inni zżymają się, że to jedynie hoża dziewoja, wysuwając zarzuty cepeliady i degradacji literatury. Chybabyśmy jednak nie wykazali krztyny rozsądku, zaniżając znaczenie współczesnej reinterpretacji młodopolskiej epopei. Można żywić nadzieję, że film zatriumfuje na festiwalach, ale przede wszystkim ożywił na pozór zmurszałe kwestie i przykuł uwagę młodzieży. A przecież to nie jedyny przykład świadczący o znaczeniu literatury. Spójrzmy na superprodukcję Netflixa, której wróżono porażkę, adaptację powieści Dołęgi-Mostowicza. Oceniana jako „nienagannie skrojona, krzepiąca baśń o miłości” wzrusza kolejne pokolenia. I nawet jeśli ktoś żachnie się z półuśmiechem, że to arcykicz, a aranżacje wierszy śpiewanych przez Sanah nazwie rzewnym rzępoleniem, to rad nierad na pewno przyzna, że naprawdę należy hołubić literaturę, ponieważ jest wspólną schedą łączącą przeszłość z teraźniejszością.

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano