Medale na 100-lecie

17.12.2019 Kategoria: Informacje


„Rola podmiotów rynku pracy w kontekście zmian zachodzących w gospodarce” pod takim tytułem odbyła się w Mielcu konferencja z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania Publicznych Służb Zatrudnienia. Konferencję otworzył Grzegorz Durak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

W swoim referacie podkreślał rolę jaką w ostatnich latach odegrały Urzędy Pracy, szczególnie w okresie transformacji ustrojowej.
Szczególna rola w tamtym czasie przypadła mieleckiemu Urzędowi. Załamanie się wiodącego w mieście przemysłu lotniczego spowodowało lawinowy przyrost osób bezrobotnych. To właśnie na mieleckim Urzędzie spoczywał ciężar przywrócenia tych osób na rynek pracy - pomoc w przekwalifikowaniu, wreszcie pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy.

We wstępie okolicznościowego spotkania zebrani obejrzeli film dokumentujący działalność polskich publicznych służb zatrudnienia, sięgający okresu odradzania się Ojczyzny po latach zaborów, poprzez okres 20 – lecia międzywojennego, aż do czasów współczesnych.

Konferencja była jednocześnie znakomitą okazją do uhonorowania długoletnich pracowników mieleckiego PUP’u. Aż 22 osoby otrzymało „Medale za długoletnią służbę” nadane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę. 14 osób uhonorowano „Złotym medalem” (minimum 30 lat pracy), 8 osób otrzymało „Medal srebrny” (minimum 20 lat pracy).

Aktu wręczenia medali dokonali reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego Marcin Zaborniak – Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak.

Poniżej lista osób uhonorowanych "Medalami za długoletnią służbę":

MEDAL ZŁOTY:
1.    Chrobak Krystyna  
2.    Kiełbasa Alina
3.    Klich Mieczysław
4.    Kolankowska Halina
5.    Kozek Stanisław
6.    Lenart Aneta
7.    Lewicka-Górka Elżbieta
8.    Makowska-Madej Alicja
9.    Niezgodzki Janusz
10.    Rogalska-Grochot Marzanna
11.    Rusin Danuta
12.    Voglas Bernardyna
13.    Wołowiec Renata
14.    Występek Barbara

MEDAL SREBRNY:
1.    Bogdan Dorota
2.    Durak Grzegorz
3.    Fecko Odetta
4.    Kozioł Alina
5.    Nagaś Marta
6.    Owsiak Andrzej
7.    Skowron Renata
8.    Wrona Roman


mp

Galeria zdjęć

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano