Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

LXI sesja Rady Powiatu Mieleckiego

10.11.2023 Kategoria: Informacje


ZAWIADOMIENIE
LXI SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
20 listopada 2023 r. o godz. 12.00
w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6

TEMATYKA OBRAD:


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/442/2023 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2023 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Mieleckim za rok szkolny 2022/2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego, położonej w Radomyślu Wielkim na rzecz Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
12. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO
W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

                                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                                           Rady Powiatu Mieleckiego

                                                                                                                                    Marek Paprocki

* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ms

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku