A A A

Liderzy biznesu docenieni w Radomyślu

28.01.2020 Kategoria: Samorząd


Już po raz osiemnasty w Gminie Radomyśl Wielki odbyło się Noworoczne Spotkanie Biznesu. Podczas uroczystości wręczono nagrody dla najlepszych lokalnych przedsiębiorców.

Noworoczne Spotkanie Biznesu w gminie Radomyśl Wielki co roku gromadzi dziesiątki gości. Tradycyjnie znalazł się wśród nich także Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, który w sobotę, 24 stycznia, pogratulował laureatom i wręczył im pamiątkowe trofea.

Władze samorządowe gminy Radomyśl Wielki wyróżniły najlepszych inwestorów i podatników oraz firmy kategorii mikro i agro. Laury trafiły także do: najlepszego nauczyciela zawodu, wyróżniających się darczyńców i usługodawców oraz przedsiębiorstw aktywnie wspierających sport młodzieżowy. Przedstawiciele kolejnych czterech firm odebrali statuetki "Wytrwałego przedsiębiorcy" przyznawane za wieloletnią działalność na lokalnym rynku. 

nsb202020208.jpg


Pełna lista laureatów: 

INWESTOR ROKU 2019
PHPU Vermet Krzysztof Lonczak z Radomyśla Wielkiego
Nominacja do tytułu Inwestor Roku
Rochel Polska Sp. z o.o. z Radomyśla Wielkiego

SUPERPODATNIK podatków lokalnych w gminie Radomyśl Wielki
Geyer&Hosaja Sp. z o.o. z Partyni

WZOROWY PODATNIK podatków lokalnych
TRANS-ROWER Tylec Roman z Dąbia
Hurtownia Czardasz K. Jarząb J. Knych R. Knych Sp. j. z Radomyśla Wielkiego
Masarnia Zbigniew Giża Sp.j. z Żarówki

MIKROFIRMA 2019
Hurtownia Płytek MKgres Kużdżał Marcin z Radomyśla Wielkiego
Kilian Eugeniusz Usługowy Zakład Stolarski z Partyni

AGROFIRMA 2019
ZPiH AGROPART s.c. Kilian Wiesław, Kilian Rafał z Partyni
Gospodarstwo Wielobranżowe z Partyni Iwona i Bogusław Cieślowie

MECENAS SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
Geyer&Hosaja Sp. z o.o. z Partyni

DARCZYŃCA ROKU
F.H.U. WEDETA Edward i Teresa Ukleja ze Zgórska 
za wspieranie osób samotnych i starszych z Gminy Radomyśl Wielki.
Firma Dubiel Sp. z o.o. z Rudy
za wspieranie organizacji pozarządowych i imprez w gminie Radomyśl Wielki.
COMPANY SOLO Maciej Kizior z Radomyśla Wielkiego
za wspieranie organizacji pozarządowych i imprez w gminie Radomyśl Wielki.

NAUCZYCIEL ZAWODU
JUVITA Firma Handlowo-Usługowa Justyna Kurek z Dulczy Wielkiej za zasługi w kształceniu zawodowym uczniów.

USŁUGODAWCA ROKU
Chłodnictwo, Klimatyzacja, Naprawa Sprzętu AGD Krzysztof Krawiec z Radomyśla Wielkiego
Puła Wiesław Firma Usługowa z Radomyśla Wielkiego
Firma Usługowo-Budowlana Plebbud Pleban Zbigniew z Radomyśla Wielkiego

WYTRWAŁY PRZEDSIĘBIORCA
Firma Handlowa Kagan Andrzej z Radomyśla Wielkiego
Firma Handlowa Zdzisław Ryba z Radomyśla Wielkiego
STA-BUD Dubiel Stanisław z Radomyśla Wielkiego
AVES Przychodnia Weterynaryjna Ryszard Majdański z Radomyśla Wielkiego

ms

Zdjęcia: Gmina Radomyśl Wielki
 

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano