Liderzy biznesu docenieni w Radomyślu

28.01.2020 Kategoria: Samorząd


Już po raz osiemnasty w Gminie Radomyśl Wielki odbyło się Noworoczne Spotkanie Biznesu. Podczas uroczystości wręczono nagrody dla najlepszych lokalnych przedsiębiorców.

Noworoczne Spotkanie Biznesu w gminie Radomyśl Wielki co roku gromadzi dziesiątki gości. Tradycyjnie znalazł się wśród nich także Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, który w sobotę, 24 stycznia, pogratulował laureatom i wręczył im pamiątkowe trofea.

Władze samorządowe gminy Radomyśl Wielki wyróżniły najlepszych inwestorów i podatników oraz firmy kategorii mikro i agro. Laury trafiły także do: najlepszego nauczyciela zawodu, wyróżniających się darczyńców i usługodawców oraz przedsiębiorstw aktywnie wspierających sport młodzieżowy. Przedstawiciele kolejnych czterech firm odebrali statuetki "Wytrwałego przedsiębiorcy" przyznawane za wieloletnią działalność na lokalnym rynku. 

nsb202020208.jpg


Pełna lista laureatów: 

INWESTOR ROKU 2019
PHPU Vermet Krzysztof Lonczak z Radomyśla Wielkiego
Nominacja do tytułu Inwestor Roku
Rochel Polska Sp. z o.o. z Radomyśla Wielkiego

SUPERPODATNIK podatków lokalnych w gminie Radomyśl Wielki
Geyer&Hosaja Sp. z o.o. z Partyni

WZOROWY PODATNIK podatków lokalnych
TRANS-ROWER Tylec Roman z Dąbia
Hurtownia Czardasz K. Jarząb J. Knych R. Knych Sp. j. z Radomyśla Wielkiego
Masarnia Zbigniew Giża Sp.j. z Żarówki

MIKROFIRMA 2019
Hurtownia Płytek MKgres Kużdżał Marcin z Radomyśla Wielkiego
Kilian Eugeniusz Usługowy Zakład Stolarski z Partyni

AGROFIRMA 2019
ZPiH AGROPART s.c. Kilian Wiesław, Kilian Rafał z Partyni
Gospodarstwo Wielobranżowe z Partyni Iwona i Bogusław Cieślowie

MECENAS SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
Geyer&Hosaja Sp. z o.o. z Partyni

DARCZYŃCA ROKU
F.H.U. WEDETA Edward i Teresa Ukleja ze Zgórska 
za wspieranie osób samotnych i starszych z Gminy Radomyśl Wielki.
Firma Dubiel Sp. z o.o. z Rudy
za wspieranie organizacji pozarządowych i imprez w gminie Radomyśl Wielki.
COMPANY SOLO Maciej Kizior z Radomyśla Wielkiego
za wspieranie organizacji pozarządowych i imprez w gminie Radomyśl Wielki.

NAUCZYCIEL ZAWODU
JUVITA Firma Handlowo-Usługowa Justyna Kurek z Dulczy Wielkiej za zasługi w kształceniu zawodowym uczniów.

USŁUGODAWCA ROKU
Chłodnictwo, Klimatyzacja, Naprawa Sprzętu AGD Krzysztof Krawiec z Radomyśla Wielkiego
Puła Wiesław Firma Usługowa z Radomyśla Wielkiego
Firma Usługowo-Budowlana Plebbud Pleban Zbigniew z Radomyśla Wielkiego

WYTRWAŁY PRZEDSIĘBIORCA
Firma Handlowa Kagan Andrzej z Radomyśla Wielkiego
Firma Handlowa Zdzisław Ryba z Radomyśla Wielkiego
STA-BUD Dubiel Stanisław z Radomyśla Wielkiego
AVES Przychodnia Weterynaryjna Ryszard Majdański z Radomyśla Wielkiego

ms

Zdjęcia: Gmina Radomyśl Wielki
 

Galeria zdjęć

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano