A A A

Licealiści z mieleckiego „Kopernika” uczą, jak się zdrowo odżywiać.

08.03.2018 Kategoria: Edukacja


Smacznie, zdrowo, kolorowo

Uczniowie klasy 2c z II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, jak na prawdziwych „biol-chemów” przystało, znają ludzki organizm „od kuchni”. I to dosłownie! Licealiści cyklicznie organizują w swojej szkole dni zdrowej żywności. Do tej pory odbyły się imprezy poświęcone m.in. dyni, burakom… a nawet czekoladzie, która jest świetnym źródłem magnezu!

Wszystko zaczęło się w roku szkolnym 2015/16. Właśnie wtedy ówczesna klasa 3c o profilu biologiczno-chemicznym zorganizowała pierwszy dzień zdrowej żywności. Uczniowie otrzymali zestawy żywieniowe na cały dzień. Jednak była to impreza o charakterze jednorazowym, bez określonej tematyki. Wszystko zmieniło się, kiedy to we wrześniu 2016 roku swoją naukę w szkole rozpoczęli uczniowie kolejnej klasy „c”. Zdecydowali się oni na kontynuowanie pomysłu poprzedników.

- Na lekcjach chemii i biologii w pierwszych klasach realizowane są tematy dotyczące zdrowej żywności. Właśnie stąd wziął się pomysł organizacji dni zdrowej żywności – już nie ogólnych, ale tematycznych, dotyczących np. wartości danego produktu pokarmowego czy składnika odżywczego – mówi Anna Lewandowska, nauczycielka chemii i wychowawczyni klasy 2C.

Witaminowy zawrót głowy

Na pierwszy ogień poszły witaminy. Uczniowie rozprowadzali zestawy posiłków, które wcześniej samodzielnie przygotowali. Na amatorów ekologicznego odżywiania czekały m.in. koktajle owocowe, sałatki, naleśniki czy musli. Kolorowe potrawy cieszyły się ogromną popularnością nie tylko wśród uczniów, ale również pracowników szkoły, którzy zgodnie chwalili wykonanie posiłków.

– Celem całej akcji było propagowanie zdrowego żywienia w najlepszy sposób – pysznie i zdrowo! – mówi Julia Tułacz, uczennica klasy 2c, jedna z organizatorek wydarzenia – Każdy konsekwentnie wywiązał się z powierzonego mu zadania, przy tym świetnie się razem bawiliśmy – dodaje współorganizatorka Mirella Szczęch.

Jednak dzień witamin to nie tylko posiłki. W ramach akcji odbyły się prelekcje przygotowane przez uczniów, które pokazywały zagrożenia wynikające ze spożywania niezdrowego jedzenia lub zbyt dużej ilości określonych składników. Każdy wykład kończył się quizem, którego zwycięzcy otrzymywali zdrowe drugie śniadanie w postaci ciasteczek zbożowych.

Czekolada – to się zjada!

Sukces pierwszego dnia zdrowej żywności nie mógł pozostać bez echa. Zarówno smakosze, jak i organizatorzy oczekiwali kolejnych edycji. Nie zawiedli się. Tematami kolejnych akcji były m.in. dynie, buraki czy… czekolada. Ta ostatnia tylko pozornie jest niezdrowa – tak naprawdę dostarcza energii oraz magnezu, który pozytywnie wpływa na procesy krzepnięcia krwi, reguluje rozwój układu kostnego oraz działa przeciwstresowo.

Podczas każdej akcji zwracano uwagę na różnorodność posiłków – uczniowie oferowali zarówno ciastka, jak i napoje czy słone przekąski oraz smaki raczej niekojarzone z danym składnikiem – np. w ramach dnia czekolady serwowano napój kakaowy przyprawiony papryką chili... Mimo nieszablonowości tego pomysłu, cieszył się on dużym uznaniem.

Nauczać przykładem

- W idei dni zdrowej żywności chodzi nam nie tylko o przyrządzanie potraw w danym miejscu i czasie – mówi Anna Lewandowska – Zależy nam przede wszystkim na wypracowaniu na stałe pewnych nawyków żywieniowych u uczniów (i nie tylko!). Chcemy pokazać, że da się jeść jednocześnie smacznie, zdrowo i kolorowo!

Fot: Michał Krawiec, uczeń II LO

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano