Konsumencie! Uważaj na nieuczciwych sprzedawców prądu i gazu

08.06.2019 Kategoria: Informacje


W powiecie mieleckim wciąż dochodzi do licznych oszustw z nieuczciwymi sprzedawcami prądu i gazu w roli głównej. O tym, jak chronić się przed podpisaniem niekorzystnej umowy mówił w „Rozmowach z Korso” Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Nowak.

Naciąganie konsumentów na zmianę dostawcy prądu i gazu nie jest nowym procederem. Upowszechnia się od 2007 roku, kiedy to liberalizacja rynku energii elektrycznej umożliwiła zmianę dostawcy, jednocześnie otwierając furtkę nieuczciwym sprzedawcom. Problem nie omija też Mielca i powiatu mieleckiego, o czym w piątek, 7 czerwca, mówił w wywiadzie z Szymonem Burkiem Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Nowak.

Schemat działania nieuczciwych sprzedawców prądu czy gazu jest bardzo podobny. - Najczęściej konsumenci są wprowadzani w błąd przez akwizytorów, którzy próbują im wmówić, że są przedstawicielami tego dostawcy prądu, u którego klienci mają już zawartą umowę. Do podpisania nowego dokumentu dochodzi, na przykład, pod pozorem aktualizacji danych – podkreślał Michał Nowak. Są i tacy sprzedawcy, którzy kuszą klienta zapewnieniami o niższych rachunkach za prąd. Nie informują jednak, że niższa cena nie obejmuje całości usługi. – Wynika to ze zmian w przepisach. Jeszcze do niedawna sprzedaż i dystrybucję energii musiała zapewniać ta sama firma.  Od pewnego czasu sprzedawca energii nie musi być dystrybutorem. Sprzedawcom, którzy oferują znacznie niższe ceny za prąd, często udaje się przekonać klientów do podpisania nowej umowy. Cena prądu jest wówczas rzeczywiście niższa, ale konsument zostaje dodatkowo obciążony kosztami dystrybucji prądu. A to winduje rachunki w górę – zaznaczał rzecznik konsumentów.

Wyższe opłaty nie są jednak jedynym zmartwieniem mieszkańców powiatu, którzy podpisali niekorzystne umowy z nowymi dostawcami. Dokumenty te najczęściej obowiązują na bardzo długi okres czasu (nawet 48 czy 60 miesięcy), a także przewidują kary finansowe za wcześniejsze odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy.

Jeśli podpisana umowa wzbudza nasze wątpliwości, warto szybko zweryfikować jej treść. Każdemu konsumentowi, w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (w sytuacji, gdy podpisaliśmy dokument podczas wizyty akwizytora w naszym domu), przysługuje bowiem prawo do odstąpienia od niej w ciągu dwóch tygodni od podpisania. Rezygnacja jest wówczas zwolniona z wszelkich konsekwencji finansowych, nie musimy nawet podawać przyczyny odstąpienia od umowy!

- Niestety, bardzo często jest tak, że faktyczna dostawa prądu czy gazu w ramach umowy zawartej z nieuczciwym sprzedawcą, następuje po pięciu czy sześciu miesiącach. Gdy pojawia się pierwszy rachunek, konsument nie ma już możliwości z powyższego prawa do odstąpienia umowy bez konsekwencji – mówił Michał Nowak. Nie oznacza to jednak, że sytuacja jest bez wyjścia. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działający przy Starostwie Powiatowym w Mielcu ma na swoim koncie liczne sukcesy w sprawach związanych z niekorzystnymi umowami na prąd czy gaz. Współpracuje m.in. z Koordynatorem ds. Negocjacji przy Prezesie Regulacji Energetyki, który, po tym, jak przedsiębiorstwo nałoży na konsumenta kary umowne, pomaga w konsultacjach i negocjacjach służących obniżeniu bądź zniesieniu kar.

Pierwszym i podstawowym krokiem do walki z nieuczciwymi sprzedawcami usług, w przypadku uprzedniego podpisania budzącej wątpliwości umowy, jest skorzystanie z pomocy, jaką oferują liczne osoby i instytucje, a pośród nich Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Z jego porad w Starostwie Powiatowym w Mielcu można skorzystać w poniedziałki w godzinach 8:30-16:30 oraz środy i czwartki w godzinach 8:00-12:00. Dostępny jest także kontakt telefoniczny pod numerem: 17 78 00 415.

By nie dać się oszukać, warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. - Przede wszystkim powinniśmy przeczytać umowę, którą zamierzamy podpisać. Jeśli nie jesteśmy pewni, nie podpisujmy jej. Zawsze możemy poprosić o pozostawienie kopii umowy i kontakt w kolejnym dniu. Jeśli akwizytor się na to nie zgodzi, powinno być to dla nas ostrzeżeniem – podkreślał w rozmowie Michał Nowak, apelując, by nie dać się złapać na hasła o promocjach, które rzekomo mają obowiązywać tylko w czasie obecności akwizytora w naszym domu. 

Rzecznik Konsumentów w wywiadzie zwrócił uwagę także na to, by przestrzegać przed niekorzystnymi umowami seniorów. Z jego obserwacji wynika bowiem, że to właśnie osoby starsze są najbardziej narażone na oszustwa ze strony nieuczciwych dostawców i stanowią nawet 90% konsumentów interweniujących w siedzibie starostwa.

Rozmowa video dostępna jest TUTAJ

ms

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano