A A A

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

11.06.2021 Kategoria: Patronat


Wicestarosta Andrzej Bryła przekazał dziś nagrody laureatom finału powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „100 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka. W jego ramach do organizatora – Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – wpłynęło łącznie 85 prac stworzonych przez mieszkańców powiatu mieleckiego.

- Cieszę się, że w tym trudnym czasie pandemii wykazaliście się chęcią udziału w konkursie i przygotowaliście tak wiele pięknych prac plastycznych. Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu serdecznie gratuluję. Za zaangażowanie dziękuję także Waszym nauczycielom, rodzicom i opiekunom – powiedział do nagrodzonych dzieci i młodzieży wicestarosta Andrzej Bryła.

Zwycięzców konkursu wybrała komisja, w skład której weszli: Edward Kociański, Magdalena Dudek, Małgorzata Weryńska-Sorochman i Kinga Wiktor. Laureaci poszczególnych miejsc oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, których fundatorem było m.in. Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Dodatkowo, po oficjalnym wręczeniu nagród, najmłodsi mieli okazję skorzystać z jeszcze jednej niespodzianki i zwiedzić mielecką komendę PSP. Był to czas rozmów ze strażakami, przyglądania się sprzętom i samochodom wykorzystywanym przez nich w codziennej pracy, a także wykonywania pamiątkowych zdjęć.

WYNIKI KONKURSU

I grupa wiekowa - PRZEDSZKOLA (wpłynęło 26 prac)
I MIEJSCE - Klaudiusz Barnaś - Zespól Szkolno - Przedszkolny w Tuszymie
II MIEJSCE - Martyna Zielińska - SCK w Mielcu
II MIEJSCE - Alicja Kuzara - SCKiB w Radomyślu Wielkim
III MIEJSCE - Bartosz Kozioł - Zespół Szkól w Maliniu
III MIEJSCE - Aleksandra Dereń - SCKiB w Radomyślu Wielkim WYRÓŻNIENIE - Julia Bogdan - Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu
WYRÓŻNIENIE - Aleksandra Piecuch - Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

II grupa wiekowa - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I- IV (wpłynęło 20 prac)
I MIEJSCE - Laura Moździoch - ZSP w Tuszymie
II MIEJSCE - Szymon Mrozowski - SCKiB w Radomyślu Wielkim
II MIEJSCE - Laura Marla - SP w Rzemieniu
III MIEJSCE- Hubert Rzeszut - SCKiB w Radomyślu Wielkim
III MIEJSCE - Konrad Żelazko - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczych w Mielcu
WYRÓŻNIENIE - Nadia Burek - SP nr 8 w Mielcu
WYRÓŻNIENIE - Zofia Chmura - SCKiB w Radomyślu Wielkim
WYRÓŻNIENIE - Jakub Wilk - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu

III grupa wiekowa - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY V- VIII (wpłynęło 28 prac)
I MIEJSCE- Miłosz Brożyna - ZSP w Tuszymie
II MIEJSCE - Katarzyna Misiewicz - SCKiB w Radomyślu Wielkim
II MIEJSCE - Aleksandra Kagan - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
III MIEJSCE - Milena Ostrowska - SCKiB w Radomyślu Wielkim
III MIEJSCE - Justyna Rybak - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu WYRÓŻNIENIE - Wiktoria Jeż - ZSP w Wadowicach Górnych
WYRÓŻNIENIE - Jakub Cebula - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu
WYRÓŻNIENIE - Andrzej Konieczny - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu
WYRÓŻNIENIE - Agata Pogoda - SP w Borkach Nizińskich

IV grupa wiekowa - SZKOŁA PONADPODSTAWOWE (wpłynęło 7 prac)
I MIEJSCE - Natalia Rokoszak - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
II MIEJSCE - Amelia Pytka - SCKiB w Radomyślu Wielkim
II MIEJSCE - Milena Subernat - SCKiB w Radomyślu Wielkim
III MIEJSCE - Weronika Kopacz - SCKiB w Radomyślu Wielkim
III MIEJSCE- Julia Stanisz- Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
WYRÓŻNIENIE - Dominika Więcek - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcu

V grupa wiekowa - OSOBY DOROSŁE (wpłynęły 4 prace)
I MIEJSCE - Agnieszka Knap - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu
II MIEJSCE - Magdalena Świątek - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu
III MIEJSCE - Amelia Kokoszka - Powiatowy Zespól Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu
III MIEJSCE - Monika Tylec - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano