A A A

Konferencja prasowa Starosty

15.11.2019 Kategoria: Informacje


Tematyka ekologiczna zdominowała konferencję prasową Starosty Mieleckiego.


Mieleckie Starostwo chce powrotu do systemu monitoringu i wczesnego ostrzegania na terenie zlewni rzek przepływających przez teren powiatu.
Proponowany system koreluje ze sobą wskazania zarówno wskaźników opadowych, jak i tych zamocowanych w korytach rzek. Współdziałające z nim oprogramowanie dokonuje analizy pomiarów i przeprowadza symulację rozwoju sytuacji powodziowej, zamian dane zjawiska jeszcze wystąpią. Daje to czas prowadzącym akcje ratunkowe na podejmowanie właściwych działań. Powoduje, że można w porę uprzedzić mieszkańców danego terenu, by ci mogli przygotować się do konfrontacji z nadchodzącym żywiołem. Słabość istniejącego systemu pokazała dobitnie majowa powódź.

Trwają konsultacje pomiędzy starostwem, a poszczególnymi samorządami poszczególnych gmin w celu zamontowania na ich terenie od 3 do 5 czujników pomiaru jakości powietrza.
Powiatowy system były analogiczny do tego, jaki już funkcjonuje na terenie Mielca. Od pewnego czasu trwają już konsultacje z firmą Airly, która oferuje tego typu sprzęt wraz z oprogramowaniem samorządom na terenie całego kraju. Jeżeli negocjacje samorządowców zakończą się sukcesem, czujniki jakości powietrza pojawią się na terenie powiatu jeszcze podczas obecnego sezonu grzewczego.


Kolejny temat poruszany podczas dzisiejszej konferencji to konkurs dla młodzieży szkół średnich pod nazwą „Bądź EKO, nie zwlekaj”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich. Jego głównym przesłaniem jest wyrobienie wśród młodego pokolenia wrażliwości na kwestie związane z szeroko rozumianym „zaśmiecaniem” naszej planety przez różnego rodzaju produkty, w tym także opakowania z tworzyw sztucznych.
Choć wydaje się, że globalne „zaśmiecenie” jest zjawiskiem szerokim i odległym, to w rzeczywistości powstaje ono właśnie w mikro społecznościach, w obrębie jednego gospodarstwa domowego, jednego bloku mieszkalnego, ulicy, dzielnicy czy miasta. Problemem są również dzikie i nie kontrolowane wysypiska nawet w małych wioskach. Dopiero zbiorczy bilans takich nieprzemyślanych działań tworzy „wypadkową” – globalną sytuację ekologiczną Ziemi. Jej zatruwanie to nie tylko – jak się okazuje -  efekt przemysłowej działalności człowieka.
Dlatego władze Powiatu Mieleckiego, chcąc przyczynić się do ograniczenia tych negatywnych globalnych zjawisk, chcą ukierunkować myślenie, a co za tym idzie,  nawyki młodego pokolenia.
W założeniach autorów projektu jest zorganizowanie wielokierunkowego cyklu działań proekologicznych mających uświadomić młodemu pokoleniu, że samo „zaśmieca” sobie swoje przyszłe życie. Życie nie tylko w zatrutym powietrzu, skażonej wodzie i glebie, ale co jak na razie wydaje się mało eksponowane, życie na jednym globalnym wysypisku.

Podczas konferencji pojawił się również szeroko komentowany w ostatnim czasie temat wycinki drzew w mieleckim Parku Leśnym. Mieleckie starostwo wydało zezwolenie magistratowi zgodę na wycięcie blisko 1200 drzew. Jan Kłodowski, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, odnosząc się do niektórych doniesień prasowych, wyjaśnił najbardziej istotne w tej sprawie kwestie. Konieczność wycięcia drzew to efekt skumulowanych zaniedbań pielęgnacyjnych w ciągu ostatnich lat. W części parku, gdzie dokonywana będzie wycinka rośnie blisko 7000 trzew. Starostwo wydało zgodę na wycięcie 1200.

Zobacz film - relację z konferencji prasowej.mp


Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano