Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Kolejne nagrody dla uzdolnionych plastycznie

15.03.2023 Kategoria: Patronat


Kilkudziesięciu mieszkańców powiatu mieleckiego odebrało dziś nagrody i wyróżnienia za udział w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym.

Powiatowy finał konkursu odbył się dziś (15 marca) w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. Jego ideą, jak co roku, było zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, a także tradycją i życiem środowisk strażackich.

Do organizatora, Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu, wpłynęło łącznie aż 148 prac przygotowanych przez mieszkańców powiatu mieleckiego. Najwięcej, bo 64 prace, nadesłali uczniowie klas I-IV. Kolejne 41 dzieł plastycznych przygotowali uczniowie klas V-VIII, a 31 – przedszkolaki. Do konkursu zgłoszono także dziewięć prac wykonanych przez uczniów szkół ponadpodstawowych i trzy z kategorii dorosłych.

- To bardzo cenny konkurs. Stanowi nie tylko doskonałą okazję do zaprezentowania Waszych talentów plastycznych, ale i pełni ważną rolę edukacyjną. Z pewnością uwrażliwia na kwestie związane z bezpieczeństwem i, w co mocno wierzę, sprzyja zwiększaniu tego bezpieczeństwa w całym naszym powiecie – podkreślił honorowy patron konkursu Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

Starosta Stanisław Lonczak wspólnie z Przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Paprockim, a także szerokim gronem innych zaproszonych gości, wręczył laureatom konkursu cenne podarki i pamiątkowe dyplomy. Podziękowania za ważną pracę odebrali także opiekunowie, pod których skrzydłami rozwijają się młode mieleckie talenty.

LISTA NAGRODZONYCH:

I grupa wiekowa - PRZEDSZKOLA
Zuzanna Cyran, Opiekun: Jadwiga Brożyna
Daniel Szumny, Opiekun: Małgorzata Weryńska-Sorochman
Piotr Rzeszut, Opiekun: Ewa Konieczna-Kowalik
Faustyna Tomczyk, Opiekun: Malgorzata Weryńska-Sorochman
Emilia Szendoł, Opiekun: Malgorzata Weryńska-Sorochman
Krzysztof Erazmus, Opiekun: Barbara Ruła
Martyna Jemioło, Opiekun: Elżbieta Bator
Pola Falarz, Opiekun: Edward Kociański

II grupa wiekowa - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-IV
Kacper Cieśla, Opiekun: Agata Borkowska-Gazda
Szymon Mrozowski, Opiekun: Małgorzata Weryńska-Sorochman
Antoni Falarz Opiekun: Beata Kramek
Martyna Zielińska, Opiekun: Edward Kociański
Hubert Rzeszut, Opiekun: Małgorzata Weryńska-Sorochman
Maja Dereń, Opiekun: Edward Kociański
Franciszek Łogin, Opiekun: Krzysztof Skórski
Martyna Piekarska, Opiekun: Renata Hyjek
Paweł Łapa, Opiekun: Jadwiga Peret
Karol Dudzik, Opiekun: Agata Burda-Rusin

III grupa wiekowa - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY V-VIII
Aleksandra Kagan, Opiekun: Edward Kociański
Jakub Kopacz, Opiekun: Urszula Kapustowska-Kopacz
Nikola Szpakowska, Opiekun: Małgorzata Weryńska-Sorochman
Zofia Chmura, Opiekun: Małgorzata Weryńska Sorochman
Mateusz Puła, Opiekun: Małgorzata Weryńska-Sorochman
Oliwier Ziomek, Opiekun: Mariola Słaba
Hubert Wilczyński, Opiekun: Renata Bartkowicz
Marcin Wołowiec, Opiekun: Renata Bieś
Emil Wąż, Opiekun: Mariola Słaba

IV grupa wiekowa - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Katarzyna Misiewicz, Opiekun: Małgorzata Weryńska-Sorochman
Dagmara Dragan, Opiekun: Małgorzata Weryńska-Sorochman
Kamil Cebula, Opiekun: Mariola Jurek
Milena Ostrowska, Opiekun: Małgorzata Weryńska-Sorochman
Amelia Niemczyk, Opiekun: Witold Targosz
Eryk Radłowski, Opiekun: Mariola Jurek
Oliwia Słaby, Opiekun: Witold Targosz

V grupa wiekowa - DOROŚLI
Monika Tylec, Opiekun: Mariola Jurek
Aleksandra Czechura, Opiekun: Mariola Jurek
Daria Stec, Opiekun: Mariola Jurek

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

34 857-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w III kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano