Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Kolejna odsłona Klubu Pacjenta w Mielcu

23.05.2023 Kategoria: Informacje


25 maja Fundacja „Z Sercem do Pacjenta” we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Narodowym Funduszem Zdrowia zapraszają do Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych w Mielcu na tzw. Klub Pacjenta – czyli bezpłatne badania i wykłady na temat zdrowia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak. Całość inicjatywy odbywa się także pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.

Klub Pacjenta w Mielcu
- bezpłatne wykłady na temat zdrowia i badania
PATRONAT MINISTERSTWA ZDROWIA
PATRONAT HONOROWY STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO STANISŁAWA LONCZAKA
25 maja 2023 godz. 15.30
Miejsce: Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4

Kluby Pacjenta to bezpłatne, otwarte spotkania edukacyjno-zdrowotne, organizowane z inicjatywy Fundacji „Z sercem do Pacjenta” Grupy American Heart of Poland. Odbywają się one cyklicznie niemal w całej Polsce, każdorazowo przyciągając ponad 100 osób. W Mielcu spotkanie odbędzie się już po raz drugi.

- Kluby Pacjenta stanowią dobrą okazję do tego, aby uzyskać wiele cennych informacji na temat walki z chorobami cywilizacyjnymi, zdrowego odżywiania czy aktywności fizycznej. Naszą ideą jest nie tylko dzielenie się wiedzą z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ale również motywowanie do tego, aby w praktyce zacząć dbać o swoje zdrowie, zarówno poprzez odpowiednie badania kontrolne, jak i zdrowe zmiany w codziennych nawykach. Stąd też Kluby Pacjenta dają również możliwość do przeprowadzenia indywidualnych rozmów ze specjalistami oraz wykonania bezpłatnych badań podstawowych, jak chociażby pomiar ciśnienia – wyjaśnia Katarzyna Kucia-Garncarczyk, prezes Fundacji „Z sercem do Pacjenta”.

W ramach inicjatywy Fundacja „Z sercem do Pacjenta” współpracuje z wieloma instytucjami z dziedziny ochrony zdrowia – w maju br. cały program otrzymał stały patronat honorowy Ministerstwa Zdrowia, a w wielu spotkaniach biorą udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak będzie również podczas spotkania w Mielcu – wykład pod tytułem „Profilaktyka to nie tylko badania, czyli słów kilka o tym jak nie chcemy być zdrowi” wygłosi Rafał Śliż, rzecznik prasowy, pełnomocnik ds. kontaktów zewnętrznych z Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie. Do dyspozycji uczestników będzie też specjalne stoisko ds. profilaktyki, gdzie specjaliści Narodowego Funduszu Zdrowia będą się dzielić poradami na temat zdrowia oraz praktycznymi wskazówkami z zakresu programów profilaktycznych dostępnych dla każdego z nas w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podczas wykładów słuchacze otrzymają też wiele cennych wskazówek na temat nadciśnienia tętniczego, o którym opowie Weronika Korzyńska, specjalista chorób wewnętrznych Grupy American Heart of Poland oraz poznają 10 przykazań w profilaktyce chorób serca za sprawą prelekcji pielęgniarek Małgorzaty Rzeszutek i Doroty Markulis.

Dopełnieniem spotkania będzie możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów z ekspertami oraz skorzystania z bezpłatnych badań. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych rezerwacji.

ms

LV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Rozpoczęcie sesji - 12:00

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano