Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Kilkaset osób sprawdziło swoją wiedzę historyczną

13.11.2023 Kategoria: Patronat


11 listopada odbył się VI Radomyski Test Wiedzy Historycznej „Polska Niepodległa” objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

Test zorganizował Urząd Miejski i Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim. Na jego uczestników czekał test wyboru składający się z czterech tur:
-1 tura pytań z dwiema możliwościami odpowiedzi (tylko jedna prawidłowa),
-2 tura pytań z trzema możliwościami odpowiedzi (tylko jedna prawidłowa),
-3 tura pytań z czterema możliwościami odpowiedzi (tylko jedna prawidłowa),
-4 tura pytań z czterema możliwościami odpowiedzi (jedna lub dwie odpowiedzi prawidłowe; każda prawidłowa odpowiedź – to jeden punkt; w przypadku zaznaczenia dobrej i błędnej odpowiedzi w jednym pytaniu – zero punktów).

W teście znalazły się pytania dotyczące historii Polski z lat 1914-1922, dotyczące kształtowania się granic II RP, najważniejszych postaci sceny politycznej i wojskowej, najważniejszych polskich formacji wojskowych oraz mocarstw i zaborców wobec Polski w czasie I wojny światowej.

Tegoroczny VI Radomyski Test Wiedzy Historycznej "Polska Niepodległa” przeprowadzony został w trzech kategoriach. W gronie uczniów szkół podstawowych najlepszy okazał się Dominik Ryba z Dulczy Wielkiej. Drugie miejsce zajął Karol Cichoń (Zdziarzec), trzecie Żaneta Stopa (Dulcza Wielka). Wyróżnienia zdobyli: Maja Kilian (Dulcza Wielka), Seweryn Szwakop (Podborze), Kuba Krupa (Zgórsko) i Konrad Kieraś (Dąbie).

Wśród uczniów szkół średnich zwyciężył Szymon Rzeszutek z Tuszymy (ZSB Mielec). Druga była Angelika Ziobroń z Radomyśla Wielkiego (ZSB Mielec), a trzeci Krystian Dubiel z Radomyśla Wielkiego i Dominik Brożyna z Dulczy Wielkiej (obaj ZS Radomyśl Wlk.). Wyróżnienia odebrały: Julia Garncarz z Dulczy Wielkiej, Gabriela Guzior z Mielca i Agnieszka Miodunka z Piątkowca (wszystkie ZSB Mielec).

Wśród dorosłych triumfował Jerzy Flis, przed Wojciechem Flisem (obaj z Mielca) i Martą Warias z Dulczy Wielkiej. Wyróżnienia powędrowały do Zdzisława Ryby, Mateusza Ziobronia (obaj Radomyśl Wielki), Grzegorza Mydlarza i Agnieszki Mydlarz (oboje Dulcza Mała).

Dodajmy, że do ponad 30 osób powędrowały również nagrody pocieszenia.

Gratulacje na ręce zwycięzców testu złożył Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, który objął test swoim honorowym patronatem.

Zdjęcia: SCKiB Radomyśl Wielki

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano