Już w maju kolejny Festiwal Nauki i Techniki!

11.03.2019 Kategoria: Zaproszenie


„Przez trudy do gwiazd” – to motto jubileuszowego, dziesiątego już Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki. Wydarzenie zaplanowano w dniach 9-11 maja 2019 roku.

- Tegoroczne motto Festiwalu nawiązuje do cenionej przez środowiska lotnicze sentencji łacińskiej „Per aspera ad astra”, czyli „Przez trudy do gwiazd”. W dotychczasowych edycjach Festiwalu staraliśmy się podkreślać, jak wielkie znaczenie dla rozwoju intelektualnego młodego pokolenia ma rozwijanie pasji odkrywania oraz pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi i technicznymi. Tradycyjnie głównymi obszarami naszych zainteresowań inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego, czyli lotnictwo i kosmonautyka, informatyka i telekomunikacja (poszerzona w tegorocznej edycji Festiwalu o robotykę) oraz wybrany fragment jakości naszego życia, jakim jest czyste powietrze – przekazują organizatorzy festiwalu: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu,  Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo” i jej Rada Programowa oraz Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich.

Na tegoroczny program Festiwalu złoży się wiele niezależnych przedsięwzięć adresowanych do różnych grup docelowych.

W dniach 6-8 maja Agencja Rozwoju Przemysłu oraz przedsiębiorcy zapraszają uczniów pod opieką nauczycieli do odwiedzania mieleckich zakładów pracy skupionych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

9 maja (czwartek) organizatorzy zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, dyrektorów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli informatyki i techniki, samorządowców do Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Motywem przewodnim tego dnia jest wspieranie dialogu edukacji nauki i przemysłu. Wykłady oraz dyskusje panelowe będą koncentrowały się wokół:
? -nowych kompetencji pracowniczych będących odpowiedzią na zmiany cywilizacyjne, gospodarcze i technologiczne;
? -innowacyjnych technologii obecnych w mieleckim przemyśle;
? -dobrych praktyk współpracy edukacji i biznesu.

W programie pojawi się wystąpienie Prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kąkola – byłego Prorektora ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej – poświęcone głównym czynnikom stymulujących powstanie nowej rzeczywistości gospodarczej. Odbędą się także prezentacje firmowe związane głównie z robotyką, technologiami przyrostowymi oraz komputerową obróbką materiałów.

10 maja (piątek) organizatorzy zapraszają zorganizowane grupy uczniów z miasta i powiatu mieleckiego na wykłady, pokazy, warsztaty, konkursy do Samorządowego Centrum Kultury, na Plac Armii Krajowej oraz do Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA. - W tym dniu postaramy się przekonać uczniów, że warto mieć marzenia. Mówić o tym będą goście Festiwalu, którzy już od dzieciństwa podążali za swoimi marzeniami. Mamy nadzieję, że przyjmie nasze zaproszenie mistrz świata w skokach narciarskich oraz pasjonat modelarstwa lotniczego Dawid Kubacki. W ramach wykładów, prezentacji oraz pokazów poruszymy między innymi tematy ekologiczne poświęcone odnawialnym źródłom energii oraz efektom zjawisk smogowych ich wpływie na zdrowie. Oczywiście w mieście o bardzo bogatych tradycjach lotniczych nie zapomnimy o 100-leciu rozwoju polskiego lotnictwa przełamującego podstawowe bariery, które można zdefiniować trzema słowami: dalej, szybciej, wyżej. Na ten temat pasjonująco mówił będzie Prof. dr hab. inż. Jacek Nowakowski, Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej – podkreślają twórcy jubileuszowego Festiwalu. I dodają: - Jesteśmy przekonani, że atrakcją Festiwalu będą łaziki marsjańskie zaprezentowane przez studentów z kół naukowych wyższych uczelni technicznych. Pamiętając o tym, że umiejętności rozwija się przede wszystkim w trakcie ćwiczeń praktycznych, zaproponujemy uczniom szereg warsztatów związanych z programowaniem robotów, budową modeli rakiet kosmicznych oraz ekologią. Nie zapomnimy także o uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poprowadzone zostaną dla nich zajęcia pokazowe metodami aktywizującymi z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

11 maja (sobota) będzie dniem smyków na terenie Aeroklubu Mieleckiego. Wśród atrakcji zaplanowano pokazowe loty modeli rakiet oraz samolotów (w tym PZL Łoś 37B), mini zawody balonów Gordon Bennetta oraz  modeli rakiet kosmicznych, planetarium astronomiczne, a także… lot balonem na wysokość ok. 50 metrów.

Na odwiedzających Festiwal będą czekać też nowe atrakcje:
? -Mieleckie Mistrzostwa Menedżerskie, ekonomiczna gra edukacyjna
? -Misja kosmiczna
? -Układ słoneczny – gra terenowa z kodami QR
? Konkurs na długość lotu modeli rakiet kosmicznych
? -MielecBot 2019 – zawody z robotyki edukacyjnej
? -Programowanie i symulacja robotów KUKA w programie SIM PRO
? -Konkurs techniczny im. J.Pino
? -Mistrzostwa Mielca szkół podstawowych klas I-III i IV-VI w szachach błyskawicznych
? -I Międzyprzedszkolny Turniej Kodowania
Festiwalowi będzie poświęcona strona internetowa www.festiwal10.ckp.edu.pl, na której będą zamieszczane szczegółowe informacje.

LUDZIE

9 503-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano