Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Jubileuszowa V Rundka Rowerowa z Powiatem Mieleckim

29.06.2023 Kategoria: Informacje


Rosnąca popularność Rundki Rowerowej z Powiatem Mieleckim sprawiła, że w tym roku, zamiast jednej takiej imprezy, organizujemy aż trzy. Co więcej, odbędą się one nie tylko w Mielcu, ale również na obszarach gminnych. Zapisz się na wydarzenie już dziś!

Rundka Rowerowa dedykowana będzie całym rodzinom chcącym spędzić weekend w aktywny i ciekawy sposób. By zachęcić do udziału w Rundce Rowerowej jak najwięcej osób, a także, by uczcić piątą edycję imprezy, władze samorządowe powiatu podjęły decyzję o organizacji trzech odrębnych rajdów. Przygotowywane przedsięwzięcia są zgodne z realizacją polityki obecnego zarządu powiatu mieleckiego, który w swoich założeniach bardzo duży nacisk kładzie na profilaktykę zdrowia. Dodatkowo, mielecka część Rundki będzie współorganizowana z Grupą American Heart of Poland oraz Fundacją Z Sercem do Pacjenta. O szczegółach tej współpracy będziemy informować wkrótce.

Trzy Rundki

Pierwszy etap rundki odbędzie się we wschodniej części powiatu w gminie Radomyśl Wielki w dniu 22 lipca. Trasa zaplanowana jest na około 20 km ze startem i metą na stadionie sportowym na ul. Kościuszki. Uczestnicy rundki będą przejeżdżać przez Dulczę Małą, Jamy i w drodze powrotnej przez Małe Jamy, Pień do Radomyśla Wielkiego. Odpoczynek zaplanowany jest na parkingu koło kościoła w Jamach.

plakat_radomyslpng.jpg

Drugi etap rundki odbędzie się w zachodniej części powiatu w gminie Padew Narodowa w dniu 29 lipca. Tutaj proponujemy nieco dłuższą trasę wynoszącą około 28 km. Uczestnicy rundki wystartują z terenów Zespołu Szkół w Padwi Narodowej i będą przejeżdżać przez Zarównie, Zachwiejów, Piechoty, Józefów, Jaślany, Pluty, Czajkową. W Czajkowej zaplanowany jest odpoczynek w leśniczówce Nadleśnictwa Mielec.

plakat_padewpng.jpg

Zwieńczeniem cyklu imprez będzie tradycyjna już, mielecka Rundka Rowerowa zaplanowana na dzień 6 sierpnia. Start, a zarazem pierwszym punktem trasy będzie Galeria Navigator. Do pokonania będzie ok. 15 km, po drodze do zaliczenia będą punkty kontrolne, wszystkie związane z profilaktyką zdrowia. W tym roku uczestnicy rundki będą mieć do rozwiązania krzyżówkę. Więcej szczegółów wkrótce!

plakat.jpg

Pakiety startowe

Pierwsze 300 osób na każdej z rundek otrzyma pakiety startowe. Uczestnicy mieleckiej rundki otrzymają wodę mineralną, suplementy diety oraz kartę uczestnika z zadaniami do wykonania w punktach kontrolnych. Natomiast uczestnicy rundek w Radomyślu Wielkim i Padwi Narodowej otrzymają wodę mineralną na przystanku podczas odpoczynku, a na mecie bidon z pamiątkowym nadrukiem oraz bezpłatną porcję kiełbaski grillowej.

Losowanie nagród

Również pierwsze 300 osób zapisanych na każdą z rundek weźmie udział w losowaniu cennych nagród. A będą to między innymi wykaszarka, rowery, smartwatche, power banki, akcesoria rowerowe, vouchery i wiele innych. Część nagród będzie losowana w Mielcu, część w gminach. Dodatkowo na każdej z rundek będzie możliwość nieodpłatnego wybicia pamiątkowej monety z rundki rowerowej.

Zapisy

Rozpoczynamy je od dziś! Poniżej jest wklejony gotowy formularz do wypełnienia, można go również otworzyć przez ten link – LINK. Wypełniając formularz, można się zapisać na dowolną liczbę Rundek. Można dokonać zapisu na jedną z nich, np. tylko na Radomyśl Wielki, można również zaznaczyć np. wszystkie trzy Rundki. Zapisy trwają do:

 • 19.07.2023 – Radomyśl Wielki
 • 26.07.2023 – Padew Narodowa
 • 02.08.2023 - Mielec

Pamiętajcie, że tylko pierwsze 300 osób otrzyma pakiety startowe oraz możliwość udziału w losowaniu cennych nagród. No to jedziemy!

Regulamin

Warunkiem uczestnictwa w Rundce Rowerowej z Powiatem Mieleckim jest akceptacja regulaminu wydarzenia oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu potrzebnych do realizacji Rundki Rowerowej. Regulamin jest do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano