Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Jubileusz i nowy sztandar

06.09.2021 Kategoria: Informacje


W piątek, 3 września, świętowaliśmy 75-lecie pożarnictwa zawodowego na ziemiach mieleckich. Jubileusz był okazją do przekazania Komendzie Powiatowej PSP nowego sztandaru.

Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Świętą pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, biskupa Andrzeja Jeża. To podczas tego nabożeństwa, w Kościele św. Marka w Mielcu, poświęcono sztandar, który zastąpił dotychczasowy – przekazany 29 września 1996 roku. – Był to pierwszy sztandar nadany Komendzie Rejonowej PSP w ówczesnym województwie rzeszowskim. Niestety, po reorganizacji samorządowej, stał się on nieaktualny – podkreślał mł. bryg. Łukasz Kapinos, Komendant Powiatowy PSP w Mielcu.

Nowy sztandar ufundowany został przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, w skład którego weszły samorządy z terenu powiatu mieleckiego, w tym także Starostwo Powiatowe w Mielcu. Honorowi goście dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru, a także złożyli wpisy do pamiątkowej księgi.

Sztandar przekazano podczas podniosłego ceremoniału – ten otworzony został przez przedstawiciela fundatora, starostę Stanisława Lonczaka. Następnie nadbryg. Zastępca Komendanta Głównego PSP Arkadiusz Przybyła przekazał go na ręce Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Łukasza Kapinosa, a ten wręczył go przedstawicielom pocztu sztandarowego. Jak podkreślił Komendant Powiatowy PSP w Mielcu mł. bryg. Łukasz Kapinos, sztandar będzie dla komendy i pracujących w niej strażaków „dumą, honorem i zaszczytem, a także zobowiązaniem do dalszej pracy na rzecz mieszkańców powiatu”.

Uroczystości zwieńczyło odznaczenie sztandaru Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz przekazanie odznaczeń państwowych i resortowych dla osób zasłużonych dla pożarnictwa.

Podczas jubileuszowego spotkania strażacy odebrali moc podziękowań za codzienną, niełatwą pracę. Wyrazy uznania, na ręce komendanta, przekazali licznie zaproszeni goście, a wśród nich starosta Stanisław Lonczak. – Dziękuję za Wasze poświęcenie, za profesjonalizm, z jakim prowadzicie akcje, nie tylko te gaśnicze, bo przecież obecnie mamy do czynienia także z wieloma innymi zagrożeniami – podkreślił. I dodał: - Gratuluję Wam ufundowanego sztandaru. Niech ten sztandar prowadzi Was bezpiecznie w kolejne lata służby, byście mogli wypełniać swoją powinność wobec mieszkańców powiatu i ich bezpieczeństwa, czując satysfakcję i dumę z pełnionej służby.

Warto dodać, że uroczystości 75-lecia zawodowego pożarnictwo połączono z piknikiem rodzinnym. W programie znalazły się zabawy dla dzieci oraz pokazy sprzętu pożarniczego.

Zainteresowani mieszkańcy mogli także wziąć udział w dniu otwartym komendy zaplanowanym na kolejny dzień, czyli sobotę, 4 września. Odbyło się tam kilka pokazów, m.in. ratownictwa wysokościowego, wejścia po drabinie hakowej czy biegu na 100 metrów z przeszkodami. Uczestnicy wydarzenia mogli sprawdzić się na młodzieżowym torze przeszkód, wejść do zadymionego sztucznie namiotu czy wypróbować konną sikawkę pożarniczą. Na najmłodszych czekała zaś nie lada gratka: gaszenie hydronetką pożaru ilustrowanej makiety domu.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano