A A A

Jednostki pływające w nowym, cyfrowym rejestrze

13.01.2021 Kategoria: Informacje


Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Nowe przepisy w zakresie rejestracji określa ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).  Na jej podstawie powstał jeden, ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych prowadzony w systemie teleinformatycznym - REJA24.

W systemie gromadzone są informacje istotne zarówno dla ratowników – celem zwiększenia skuteczności prowadzonych przez nich akcji ratowniczych i poszukiwawczych; jak i dla policji. Dane zawarte w rejestrze mogą bowiem stanowić pomoc w zapobieganiu kradzieżom i powtórnej legalizacji skradzionych jednostek pływających, a także silników zaburtowych.

Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające o długości do 24 m, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb, tj.:

• jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
• jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę międzynarodową, niezależnie od wielkości i mocy napędu,
• jednostki pływające używane do połowów rybackich.

Ważne informacje dotyczące rejestracji dla właścicieli jednostek pływających:

- Właściciele jednostek pływających, które nie podlegały obowiązkowi rejestracji przed 1 sierpnia 2020 roku, tj. wejściem w życie nowych przepisów, powinni je zarejestrować do 31 grudnia 2021 roku.

- Procedura rejestracji jednostki pływającej kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego o prostej i funkcjonalnej formie plastikowej karty.

- Właściciel jednostki pływającej zarejestrowanej w nowym rejestrze (System REJA24) jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący o:
• zbyciu jednostki,
• nabyciu jednostki,
• zmianie stanu faktycznego (zmiana danych zamieszczonych w rejestrze),
• zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.
Na zgłoszenie powyższych zdarzeń właściciel ma 30 dni, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia.

- Jeśli jednostka pływająca nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Jak zarejestrować jednostkę pływającą?

W celu usprawnienia obsługi wniosków dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m przygotowano i udostępniono interesantom zbiór usług elektronicznych umożliwiających:
• rejestrację jednostki,
• aktualizację danych rejestrowych,
• rezerwację numeru rejestracyjnego,
• zgłoszenie zawiadomienia dotyczącego zbycia lub nabycia jednostki,
• wyrejestrowanie jednostki,
• uzyskanie odpisu lub wyciągu z rejestru.

Rejestracja jednostki - film instruktażowy. 
 
Wnioski przygotowane przy wykorzystaniu e-usług Systemu REJA24 interesant może przekazać do wybranego przez siebie organu rejestrującego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej pod adresem internetowym https://interesant.reja24.gov.pl.
Rejestrację jednostek pływających prowadzą:
• starostowie (starostwa powiatowe),
• prezydenci miast na prawach powiatów,
• Polski Związek Żeglarski,
• Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Wniosek o rezerwację numeru rejestracyjnego - film instruktażowy. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo dostępu do usług publicznych Systemu REJA24 interesant musi posługiwać się jednym z trzech prawnie dopuszczonych środków identyfikacji elektronicznej:
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo usługami dostarczanymi przy wykorzystaniu platformy Login.gov.pl
• Profilem Zaufanym (podpisem zaufanym)
• podpisem osobistym (nowym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną).

Zakładanie konta interesanta- film instruktażowy. 

Alternatywnie do udostępnionych usług elektronicznych, interesant ma możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w siedzibie organu rejestrującego. Wybierając formę papierową wniosku, interesant może go złożyć odwiedzając siedzibę wybranego przez siebie organu rejestrującego. Ma do wyboru ponad 380 punktów rejestracji na terenie całego kraju.

Procedura rejestracji kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej. Odbiór dokumentu może nastąpić jedynie w punkcie rejestracji (dokument nie może być przesłany wnioskodawcy), dlatego wybierając organ rejestrujący wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę wygodę dotarcia do jego siedziby.

dokument_rejestracyjny_awers_maly.jpgDokument rejestracyjny - przykład.

Sprawy z zakresu rejestracji jednostek pływających o długości do 24 m prowadzi Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu, pok. 3, tel. 17 78 00 459.

Szczegóły dot. obowiązku rejestracyjnego dostępne są na stronie:
https://portal.reja24.gov.pl/strona-glowna


Zachęcamy do obejrzenia filmów instruktażowych – by zobaczyć krok po kroku m.in. utworzenie konta interesanta, rezerwację numeru rejestracyjnego, przeprowadzenie procesu rejestracji jednostki czy zmianę lub aktualizację danych. Pełny zbiór filmów dostępny jest pod linkiem:
https://szkolenia.reja24.gov.pl/ogolnodostepne
 
ms

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano