Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Inwestycje przy Sękowskiego już gotowe

27.04.2021 Kategoria: Inwestycje


Winda oraz inne udogodnienia dla niepełnosprawnych pojawiły się w budynku starostwa przy ul. Sękowskiego 2B, mieszczącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Wydział Komunikacji.

We wtorek, 27 kwietnia, odbył się odbiór techniczny windy zewnętrznej, która powstała na jednej ze ścian bocznych budynku - według projektu architekta Piotra Tabora. Zrealizowane prace ocenili: dyrektor Bogdan Bieniek wraz z pracownikami Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w mieleckim starostwie oraz przedstawiciel wykonawcy z firmy KAZBUT.

Platforma, która ułatwi osobom niepełnosprawnym dostęp do ulokowanej na piętrze Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zostanie oddana do użytku klientów w ciągu najbliższego tygodnia. Inwestycja kosztowała 589 118,00 zł. Starostwo zrealizowało ją z udziałem dofinansowań zewnętrznych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na tym jednak nie koniec udogodnień dla niepełnosprawnych. Z myślą o osobach z dysfunkcjami wzroku, korzystających z usług poradni, w przestrzeni budynku przy ul. Sękowskiego 2B pojawiły się ułatwiające przemieszczanie dotykowe tabliczki, piktogramy i fakturowe oznaczenia nawierzchni FON. To, innymi słowy, ścieżki dotykowe zbudowane z elementów o różnych fakturach, pozwalające niedowidzącym zwiększyć swoją orientację przestrzenną i bezpiecznie ominąć przeszkody.

Obsługę głuchoniemych i niedosłyszących wesprą z kolei zamontowane na terenie poradni pętle indukcyjne. Ich zadaniem jest przesyłanie sygnału bezpośrednio do aparatu słuchowego – dzięki czemu odbierany przez osobę słabosłyszącą dźwięk jest czysty, pozbawiony zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz, a także dostosowany do jej indywidualnych ubytków w słuchu.

- Ważnym elementem prac prowadzonych przy ul. Sękowskiego 2B było również zwiększenie ochrony przeciwpożarowej budynku. To inwestycja, która bez wątpienia podniesie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tego obiektu – podkreśla starosta mielecki Stanisław Lonczak. Zgodnie z przeprowadzoną ekspertyzą techniczną, na obszarze całego budynku zastosowano nowy system ostrzegawczy, który, w razie potrzeby ewakuacji, wyemituje sygnały głosowe informujące m.in. o jej kierunku czy położeniu najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Inwestycja objęła też montaż drzwi przeciwpożarowych ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się pożaru na poszczególne części budynku.

Prace w zakresie dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych prowadziły firmy: „WISMAR” Usługi elektryczne i pomiary Mariusz Wiśniewski oraz SECOM Sebastian Gogół. Ich łączna wartość to 218 209,93 zł.

Zadania zostały realizowane w ramach projektu „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano