Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

III miejsce mieleckich strażaków w futsalowych mistrzostwach

22.03.2024 Kategoria: Patronat


20 marca br. w hali sportowej MOSiR w Mielcu odbył się finał XXV Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Futsalu”.

W zawodach wzięło udział sześć reprezentacji z komend miejskich i powiatowych PSP województwa podkarpackiego tj.: KP PSP Brzozów, KP PSP Leżajsk, KP PSP Lubaczów, KP PSP Ustrzyki Dolne, KM PSP Rzeszów i KP PSP Mielec – gospodarz.

Turniej otworzył komendant powiatowy PSP w Mielcu bryg. Łukasz Kapinos, życząc wszystkim zawodnikom zdrowej i sportowej rywalizacji w duchu fair play.

Rozgrywkom przyglądali się licznie zaproszeni goście, a wśród nich Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego Zbigniew Działowski – reprezentujący Starostę Stanisława Lonczaka, honorowego patrona imprezy. Wśród gości znaleźli się też: p.o. zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Dariusz Homa, były zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. w st.spocz. Andrzej Marczenia, prezydent miasta Mielca Jacek Wiśniewski, dyrektor MOSiR Mielec Mirosława Gorazd, były zastępca komendanta tutejszej komendy mł.bryg. w st.spocz. Edward Pietras, Kazimierz Bik współwłaściciel firmy BIBMOT Sp.j., Krzysztof Dobrowolski współwłaściciel zakładu mięsnego „Dobrowolscy”, komendanci miejscy i powiatowi reprezentowanych drużyn. 

Po rozegraniu finału drużyny zajęły następujące miejsca:
1 miejsce: KP PSP Leżajsk
2 miejsce: KM PSP Rzeszów
3 miejsce: KP PSP Mielec
4 miejsce: KP PSP Ustrzyki Dolne
5 miejsce: KP PSP Brzozów
6 miejsce: KP PSP Lubaczów

MVP finału został Piotr Młynarczyk z KP PSP Leżajsk, królem strzelców Paweł Ruman z KM PSP Rzeszów, a najlepszym bramkarzem został Krzysztof Kalinowski z KP PSP Ustrzyki Dolne.

Mielecką komendę reprezentowali:
1. Świątek Wojciech – kierownik drużyny
2. Durda Paweł – trener
3. Bik Piotr
4. Duszkiewicz Marek
5. Gawryś Adam
6. Jemioło Damian
7. Kopacz Konrad
8. Kotula Kamil
9. Kotula Krystian
10. Siembab Tomasz
11. Surdel Tomasz
12. Świątek Grzegorz
13. Wilaszek Jakub
14. Wójciak Adam

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano