Gratulacje dla najzdolniejszych!

19.06.2019 Kategoria: Edukacja


Już po raz dziewiętnasty Starostwo Powiatowe w Mielcu wręczyło nagrody wyróżniającym się uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz najzdolniejszym maturzystom. Łącznie laury za wysokie wyniki w nauce odebrało przeszło 30 uczniów.

Uroczysta gala wieńcząca rok szkolny 2018/2019 odbyła się w sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu we wtorek, 18 czerwca.
Laur najlepszej uczennicy zdobyła Aleksandra Leśniak – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego, która została w bieżącym roku szkolnym finalistką etapu centralnego XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W nagrodę za swoje osiągnięcia otrzymała komputer ufundowany przez firmę Kirchhoff.
Była to gówna nagroda w XIX edycji konkursu „Komputer dla najlepszego”.

Wyróżnienia zdobyli także inni, uzdolnieni absolwenci szkół średnich z terenu powiatu mieleckiego:
- Anita Róg - II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Nataniel Brożnowicz - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Marzena Dul – Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu /technik geodeta/
- Paweł Michalski – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu /technik rolnik/
- Weronika Kilian – Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu /technik ekonomista/
- Natalia Słąba – Zespół Szkół Technicznych w Mielcu /technik żywienia i gospodarstwa domowego/
- Paweł Bryk – Zespół Szkół w Mielcu /technik mechatronik/
- Jan Marszałek – Zespół Szkół w Przecławiu

W kolejnej kategorii nagrodzono uczniów wyróżniających się w różnych dziedzinach życia szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Otrzymali je:
- Katarzyna Soja – Klasa IV E, Technikum Nr 4, Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
- Karolina Pryga - Klasa IV D, Technikum Nr 4, Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
- Paweł Bryk – Klasa IV c Technikum Nr 4, Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
- Marek Grzech - Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu, kl. III Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
- Dawid Chwałek – Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu, Kl. III Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
- Mateusz Sambor – Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu, Kl. II Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
- Natalia Słąba – Klasa IV Technikum, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
- Amelia Kokoszka – Kl. III Gimnazjum, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu
- Mikołaj Wargacki - Kl. III. Gimnazjum, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu
- Aleksandra Leśniak – Kl. III d, I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Barłomiej Matuszczak – Kl. III d, I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Sylwia Pisarczyk – Kl. IIU e, I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Karolina Harchut – Kl. I d, I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Kinga Kapinos – Kl. I d, I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Oliwia Cerlich – Kl. I e, I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Piotr Koceniak – Kl. 2 d, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Filip Fedor – Kl. 3 a, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Maksymilian Głaz - Kl. 3 a, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Julia Trzaska – Kl. 3 b, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Agata Krużel – Kl. 2 f , II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Kacper Kozdęba – Kl. 3b, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Maria Zalotyńska – Kl. 2c, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Kornelia Gancarz – Kl. 2e, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

Nagrody wręczali laureatom przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego, a wśród nich m.in. Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Grzegorz Tychanowicz oraz Radny Rady Powiatu Mieleckiego Adam Jastrząb. Dobrych wyników gratulowali młodzieży także: Adriana Miłoś - Zastępca Prezydenta Miasta Mielca i Marek Migas - Przedstawiciel firmy Kirchoff, która ufundowała nagrodę główną. 

Wśród gości, oprócz nagrodzonych uczniów, znaleźli się także ich najbliżsi, a także szerokie grono nauczycieli i dyrektorów szkół.
ms

Galeria zdjęć

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano