A A A

Gminny Dzień Sołtysa w Przykopie

12.03.2019 Kategoria: Kultura


Sołtysi z gminy Padew Narodowa wspólnie obchodzili swoje święto. Gminny Dzień Sołtysa odbył się w sobotę, 9 marca.

Na spotkanie w Przykopie zaproszono wszystkich sołtysów z terenu gminy Padew Narodowa, radnych Rady Gminy w Padwi Narodowej z Przewodniczącym Januszem Bikiem na czele, kierownictwo Urzędu Gminy, radę sołecką w Przykopie i byłego wieloletniego sołtysa wsi Przykop Mariana Madeja.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Krystyna Wróblewska – poseł na Sejm RP,  Krystyna Skowrońska – poseł na Sejm RP, Jan Tarapata – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Lonczak – starosta Powiatu  Mieleckiego, Andrzej Chrabąszcz – Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego, Kacper Głaz – radny Powiatu Mieleckiego, Stanisław Bik – prezes Zarządu Gminnego PSL w Padwi Narodowej, Robert Pluta - Wójt Gminy Padew Narodowa, Joanna Skopińska-Mycek - Skarbnik Gminy, Małgorzata Brożyna – Sekretarz Gminy, Anna Wiącek – była Sekretarz Gminy (która otrzymała bukiet kwiatów od radnego powiatowego Andrzeja Chrabąszcza jako wyraz podziękowania za długoletnią pracę w Urzędzie Gminy), Anna Uzar – dyrektor Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej, Teresa Borowiec – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej, Maria Król – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Padwi Narodowej i Marian Rzeźnik – Prezes Zarządu SKR w Padwi Narodowej.

Podczas spotkania Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli sołtysom życzenia i wręczyli im okolicznościowe listy gratulacyjne. Po raz drugi wręczono także statuetkę „Sołtys Roku”. W tym roku otrzymał ją sołtys wsi Przykop, a jednocześnie gospodarz obchodów Dnia Sołtysa Jan Ruła. Okolicznościowy upominek i podziękowania przekazano także na ręce byłego wieloletniego  sołtysa wsi Przykop Mariana Madeja.

Pan Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa – podkreślił rolę sołtysów, jako tych najbliższych mieszkańcom, wsłuchujących się w ich głosy, troszczących się o rozwój małych ojczyzn-sołectw. Funkcja sołtysa jest trudna, wymaga dyspozycyjności, poświęcenia, rezygnacji z czasu wolnego, bywa, że nawet kosztem rodziny. Podziękował za pracę jaką wykonują sołtysi życząc wszelkiej pomyślności, dobra i uznania wśród mieszkańców.  

Wyrazy uznania dla sołtysów, podziękowania za ich zaangażowanie i trud przekazał także starosta mielecki Stanisław Lonczak. Życzył on jednocześnie sołtysom zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dalszego zapału do ulepszania małych ojczyzn i integrowania lokalnych społeczności.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, podczas której wymieniono się spostrzeżeniami i doświadczeniami w codziennej pracy na rzecz miejscowych społeczności.  Warto dodać, że o przyjemności smakowe dla podniebienia postarały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przykopie.

Zdjęcia: Urząd Gminy Padew Narodowa

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano