Gminny Dzień Sołtysa w Przykopie

12.03.2019 Kategoria: Kultura


Sołtysi z gminy Padew Narodowa wspólnie obchodzili swoje święto. Gminny Dzień Sołtysa odbył się w sobotę, 9 marca.

Na spotkanie w Przykopie zaproszono wszystkich sołtysów z terenu gminy Padew Narodowa, radnych Rady Gminy w Padwi Narodowej z Przewodniczącym Januszem Bikiem na czele, kierownictwo Urzędu Gminy, radę sołecką w Przykopie i byłego wieloletniego sołtysa wsi Przykop Mariana Madeja.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Krystyna Wróblewska – poseł na Sejm RP,  Krystyna Skowrońska – poseł na Sejm RP, Jan Tarapata – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Lonczak – starosta Powiatu  Mieleckiego, Andrzej Chrabąszcz – Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego, Kacper Głaz – radny Powiatu Mieleckiego, Stanisław Bik – prezes Zarządu Gminnego PSL w Padwi Narodowej, Robert Pluta - Wójt Gminy Padew Narodowa, Joanna Skopińska-Mycek - Skarbnik Gminy, Małgorzata Brożyna – Sekretarz Gminy, Anna Wiącek – była Sekretarz Gminy (która otrzymała bukiet kwiatów od radnego powiatowego Andrzeja Chrabąszcza jako wyraz podziękowania za długoletnią pracę w Urzędzie Gminy), Anna Uzar – dyrektor Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej, Teresa Borowiec – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej, Maria Król – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Padwi Narodowej i Marian Rzeźnik – Prezes Zarządu SKR w Padwi Narodowej.

Podczas spotkania Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli sołtysom życzenia i wręczyli im okolicznościowe listy gratulacyjne. Po raz drugi wręczono także statuetkę „Sołtys Roku”. W tym roku otrzymał ją sołtys wsi Przykop, a jednocześnie gospodarz obchodów Dnia Sołtysa Jan Ruła. Okolicznościowy upominek i podziękowania przekazano także na ręce byłego wieloletniego  sołtysa wsi Przykop Mariana Madeja.

Pan Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa – podkreślił rolę sołtysów, jako tych najbliższych mieszkańcom, wsłuchujących się w ich głosy, troszczących się o rozwój małych ojczyzn-sołectw. Funkcja sołtysa jest trudna, wymaga dyspozycyjności, poświęcenia, rezygnacji z czasu wolnego, bywa, że nawet kosztem rodziny. Podziękował za pracę jaką wykonują sołtysi życząc wszelkiej pomyślności, dobra i uznania wśród mieszkańców.  

Wyrazy uznania dla sołtysów, podziękowania za ich zaangażowanie i trud przekazał także starosta mielecki Stanisław Lonczak. Życzył on jednocześnie sołtysom zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dalszego zapału do ulepszania małych ojczyzn i integrowania lokalnych społeczności.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, podczas której wymieniono się spostrzeżeniami i doświadczeniami w codziennej pracy na rzecz miejscowych społeczności.  Warto dodać, że o przyjemności smakowe dla podniebienia postarały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przykopie.

Zdjęcia: Urząd Gminy Padew Narodowa

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano