Dziesięć drużyn zagra o Puchar Starosty

05.02.2020 Kategoria: Sport


Data: 15.02.2020
Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mielcu
Godzina: 09:00 - 17:00
Już po raz dziewiąty w Mielcu odbędzie się Noworoczny Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego. O tym, kto zdobędzie to wyjątkowe trofeum, przekonamy się w sobotę, 15 lutego.

W sportowej rywalizacji zmierzy się łącznie dziesięć drużyn. Piłkarskie zespoły zawiążą pracownicy firm Kirchhoff Polska, PZL Mielec i Autopart Mielec, a także urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz Urzędu Miejskiego w Mielcu. Tradycyjnie udział w turnieju wezmą też drużyny Prawników, Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego. Piłkarskie wyzwanie, po latach przerwy, podejmie także drużyna Księży.

Rozgrywki odbędą się na hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mielcu przy ul. Grunwaldzkiej 7. Sportową rywalizację otworzą rozgrywki grupowe zaplanowane między godziną 9:00 a 14:00. Od godziny 14:00 kibice będą mogli przyjrzeć się ćwierćfinałom, a od godziny 15:00 – półfinałom. Początek meczu o trzecie miejsce zaplanowano na 15:40, a finał – na 16:00. Tuż po nim, około godziny 16:30, odbędzie się oficjalne zakończenie turnieju i wręczenie pucharów dla zwycięzców.

Organizatorami wydarzenia są: Kirchhoff Automotive, PZL Mielec, Autopart i Powiat Mielecki.

Zapraszamy do kibicowania!

msPODZIAŁ NA GRUPY:

Grupa A       Grupa B     
1. KIRCHHOFF Polska       1. Pogotowie Ratunkowe Mielec
2. Urząd Miejski w Mielcu 2. Prawnicy
3. Komenda Powiatowa Policji Mielec  3. Państwowa Straż Pożarna
4. Księża       4. Starostwo Powiatowe w Mielcu
5. PZL Mielec       5. AUTOPART  Mielec
HARMONOGRAM ROZGRYWEK GRUPOWYCH:

GODZINA: DRUŻYNY:
09.00 - 09.15   KIRCHHOFF Polska - PZL Mielec
09.15 - 09.30 Pogotowie Ratunkowe - AUTOPART
09.30 – 09.45 Urząd Miejski -  Księża
09.45 – 10.00 Prawnicy  - Starostwo Powiatowe
10.00 – 10.15 Policja Mielec  - PZL Mielec
10.15 – 10.30 Straż Pożarna - AUTOPART   
10.30 – 10.45 KIRCHHOFF Polska - Księża
10.45 – 11.00 Pogotowie Ratunkowe – Starostwo Powiatowe
11.00 – 11.15 Urząd Miejski – Policja Mielec
11.15 – 11.30 Prawnicy – Straż Pożarna
11.30 – 11.45 PZL Mielec – Księża  
11.45 – 12.00 AUTOPART – Starostwo Powiatowe
12.00 – 12.15 KIRCHHOFF Polska – Urząd Miejski   
12.15 – 12.30 Pogotowie Ratunkowe – Prawnicy
12.30 – 12.45 Policja Mielec – Księża 
12.45 – 13.00 Straż Pożarna – Starostwo Powiatowe  
13.00 – 13.15 PZL Mielec – Urząd Miejski
13.15 – 13.30 AUTOPART – Prawnicy
13.30 – 13.45 Policja Mielec – KIRCHHOFF Polska  
13.45 – 14.00 Straż Pożarna – Pogotowie Ratunkowe    

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano