A A A

Dziesięć drużyn zagra o Puchar Starosty

05.02.2020 Kategoria: Sport


Data: 15.02.2020.15.02.2020
Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mielcu
Godzina: 09:00 - 17:00
Już po raz dziewiąty w Mielcu odbędzie się Noworoczny Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego. O tym, kto zdobędzie to wyjątkowe trofeum, przekonamy się w sobotę, 15 lutego.

W sportowej rywalizacji zmierzy się łącznie dziesięć drużyn. Piłkarskie zespoły zawiążą pracownicy firm Kirchhoff Polska, PZL Mielec i Autopart Mielec, a także urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz Urzędu Miejskiego w Mielcu. Tradycyjnie udział w turnieju wezmą też drużyny Prawników, Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego. Piłkarskie wyzwanie, po latach przerwy, podejmie także drużyna Księży.

Rozgrywki odbędą się na hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mielcu przy ul. Grunwaldzkiej 7. Sportową rywalizację otworzą rozgrywki grupowe zaplanowane między godziną 9:00 a 14:00. Od godziny 14:00 kibice będą mogli przyjrzeć się ćwierćfinałom, a od godziny 15:00 – półfinałom. Początek meczu o trzecie miejsce zaplanowano na 15:40, a finał – na 16:00. Tuż po nim, około godziny 16:30, odbędzie się oficjalne zakończenie turnieju i wręczenie pucharów dla zwycięzców.

Organizatorami wydarzenia są: Kirchhoff Automotive, PZL Mielec, Autopart i Powiat Mielecki.

Zapraszamy do kibicowania!

msPODZIAŁ NA GRUPY:

Grupa A       Grupa B     
1. KIRCHHOFF Polska       1. Pogotowie Ratunkowe Mielec
2. Urząd Miejski w Mielcu 2. Prawnicy
3. Komenda Powiatowa Policji Mielec  3. Państwowa Straż Pożarna
4. Księża       4. Starostwo Powiatowe w Mielcu
5. PZL Mielec       5. AUTOPART  Mielec
HARMONOGRAM ROZGRYWEK GRUPOWYCH:

GODZINA: DRUŻYNY:
09.00 - 09.15   KIRCHHOFF Polska - PZL Mielec
09.15 - 09.30 Pogotowie Ratunkowe - AUTOPART
09.30 – 09.45 Urząd Miejski -  Księża
09.45 – 10.00 Prawnicy  - Starostwo Powiatowe
10.00 – 10.15 Policja Mielec  - PZL Mielec
10.15 – 10.30 Straż Pożarna - AUTOPART   
10.30 – 10.45 KIRCHHOFF Polska - Księża
10.45 – 11.00 Pogotowie Ratunkowe – Starostwo Powiatowe
11.00 – 11.15 Urząd Miejski – Policja Mielec
11.15 – 11.30 Prawnicy – Straż Pożarna
11.30 – 11.45 PZL Mielec – Księża  
11.45 – 12.00 AUTOPART – Starostwo Powiatowe
12.00 – 12.15 KIRCHHOFF Polska – Urząd Miejski   
12.15 – 12.30 Pogotowie Ratunkowe – Prawnicy
12.30 – 12.45 Policja Mielec – Księża 
12.45 – 13.00 Straż Pożarna – Starostwo Powiatowe  
13.00 – 13.15 PZL Mielec – Urząd Miejski
13.15 – 13.30 AUTOPART – Prawnicy
13.30 – 13.45 Policja Mielec – KIRCHHOFF Polska  
13.45 – 14.00 Straż Pożarna – Pogotowie Ratunkowe    
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano