Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Dzień Europy w Elektryku

15.05.2024 Kategoria: Edukacja


W dniu 10 maja 2024 r. w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu uroczyście obchodzono Dzień Europy, który został połączony z Europejskim Dniem Sportu.

Dzień Europy świętujemy co roku 9 maja, po to aby uczcić pokój i jedność w Europie oraz upamiętnić rocznicę podpisania deklaracji Schumana. W Zespole Szkół, z racji trwających egzaminów maturalnych, obchody zostały przesunięte o jeden dzień. Zaplanowano wiele działań, konkursów i niespodzianek dla wszystkich uczestników wydarzenia.

Gościem honorowym uroczystości była Paulina Sowa reprezentująca biuro posłanki do Parlamentu Europejskiego - Elżbiety Łukacijewskiej, która ufundowała dla uczestników wydarzenia atrakcyjne nagrody.

Część oficjalna Dnia Europy w Elektryku rozpoczęła się na małej sali gimnastycznej, gdzie zgromadzoną młodzież i gości powitał Dyrektor szkoły – pan Janusz Kotarba. Wspólnie wysłuchano hymnu Unii Europejskiej, a następnie wystąpił szkolny zespół muzyczny „Elektryk”. Zespół, w skład którego wchodzą: Tomasz Szczur ( kl. 3A) , Kamil Kozioł i Krystian Baum ( kl. 2C) oraz Damian Kulik ( kl. 2D), przy muzycznym wsparciu nauczycieli – Macieja Fijałkowskiego i Andrzeja Kozaka, wykonał kilka znanych utworów z repertuaru polskich artystów sceny rozrywkowej.

Zgromadzeni na sali uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli zobaczyć specjalnie przygotowaną na tę okazję wystawę, opowiadającą o historii Unii Europejskiej.

Druga wirtualna wystawa była do obejrzenia w auli szkolnej, gdzie odbywały się dwa konkursy: pierwszy poświęcony 20. rocznicy wejścia Polski do UE i drugi dotyczący 25.rocznicy wejścia Polski do NATO. Wystawy i konkursy zorganizowały panie: Lucyna Rybak, Anna Bajor i Laura Chorzępa.

Wyniki:

Konkurs 20. rocznica wejścia Polski do UE
• I miejsce - Maksymilian Wolak - kl. 2C
• II miejsce - Kacper Skrzyński - kl. I A
• III miejsce - Oliwier Mazgaj - kl. IA
• Wyróżnienia: Kacper Babula - kl. 2E i Leon Kwiatkowski - kl. 2B

Konkurs 25.rocznica wejścia Polski do NATO
• I miejsce - Kacper Skrzyński - kl. IA
• II miejsce - Jan Bogdan - kl. 4D
• III miejsce ex aequo – Przemysław Dul z kl. IIC i Michał Jarosz z kl. 2E

W ramach obchodów Dnia Europy, na boisku szkolnym odbył się kolejny konkurs, tym razem plastyczny pt.: „Polska w Unii Europejskiej”. Organizatorki to panie: Dorota Kania-Pomykała i Adriana Jewuła.
• I miejsce w tym konkursie zajął zespół z kl. 1D ( Izabela Hajnas, Julia Cisło, Paulina Hocheker i Oliwia Nośko )
• II miejsce ex aequo zajęli Mikołaj Burczy z kl. 2K i Tomasz Cieśla z kl. 4C
• III miejsce zespól z kl. 3A ( Konrad Kozioł, Michał Dąbrowski i Karol Puzio)
• Wyróżnienie – Martyna Wąż z kl. 1M

Tego dnia, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Sportu, nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali zawody sportowe w różnych dyscyplinach oraz bieg na 1500 m o Puchar Dyrektora Szkoły. Część rozgrywek odbywała się na salach gimnastycznych w Zespole Szkół , natomiast biegi i rozgrywki piłki nożnej rozegrano na Stadionie Gryf.

Wyniki:

Piłka nożna – turniej małych gier 6x6 chłopcy ( organizacja: Roman Gruszecki)
• I miejsce IK
• II miejsce - klasa 4C
• III miejsce - klasa 2B
Królem strzelców został Szymon Szeliga z kl. 2B ( 5 goli!)

Tenis stołowy chłopców (organizacja: Paweł Jajko)
• I miejsce – Wiktor Rżany - kl. 2B
• II miejsce – Artur Wolak - kl. 2A
• III miejsce – Łukasz Zasowski - kl. 4C

Bieg na 1500 m chłopcy (organizacja: Paweł Jajko i Bartosz Dulik)
• I miejsce i Puchar Dyrektora Szkoły -Maksymilian Groele - kl. 2K
• II miejsce – Karol Kapel - kl. 1A
• III miejsce – Nicolas Jurkowski - kl. 3K

Piłka siatkowa dziewcząt ( organizacja Marek Szwaja)
I miejsce - klasa IF

W ramach Europejskiego Dnia Sportu, Paweł Mrozik przeprowadził Konkurs Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej. W tym konkursie I miejsce ex aequo zajęli: Iwona Jurkowska - kl. 1M, Jakub Bogdan - kl. 2C, Paweł Sabaj z kl. 1C oraz reprezentantka Grona Pedagogicznego - Beata Gruszecka.

Na uczniów naszej szkoły oraz zaproszonych gości czekało wiele różnych atrakcji. Duże zainteresowanie wzbudziła wystawa pojazdów zabytkowych , które zostały udostępnione przez firmę MKT SERWIS oraz Pawła Kolba - nauczyciela ZS, z jego prywatnej kolekcji. Pokaz musztry paradnej prezentowali uczniowie klas wojskowych w ZS. Były też występy cheerleaderek i wspólny taniec belgijki.

Dla wszystkich chętnych, którzy chcieli się zrelaksować w promieniach majowego słońca, ustawiono leżaki udostępnione przez firmę Energia Euro Park. Były też lody od firmy Froneri i pyszna zalewajka przygotowana przez zaprzyjaźnione Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu. Na placu szkolnym odbyła się też prezentacja firm partnerskich Zespołu Szkół: Firmy Energia Euro Park oraz firmy Kronospan Mielec, która sfinansowała poczęstunek dla uczestników wydarzenia. Swoje stoisko prezentowało również Wojskowe Centrum Rekrutacji w Mielcu.

Informacja nadesłana: ZS im. prof. Groszkowskiego 

ms

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano