Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Dziękujemy Wam za liczny udział w Dożynkach Powiatu Mieleckiego!

04.09.2023 Kategoria: Informacje


W sobotę, 2 września, odbyły się tradycyjne Dożynki Powiatu Mieleckiego. Było to święto wszystkich rolników z powiatu mieleckiego, które uświetnił swoim występem zespół Enej.

Dożynki rozpoczęły się o godzinie 14:00 od Mszy Świętej dziękczynnej za tegoroczne plony, podczas której wierni pomodlili się także w intencji rolników. Nabożeństwo zostało zorganizowane przed halą sportową w Mielcu, a Mszę koncelebrował ks. Maciej Igielski z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu.

Tuż po części sakralnej wydarzenia, uczestnicy dożynek w barwnym korowodzie przeszli na położone nieopodal tereny zielone Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tu wspólne świętowanie rozpoczęło się od odśpiewania Hymnu Polski i tradycyjnego, dożynkowego ceremoniału. Starostowie dożynek: Mirosław Gnida i Izabela Jędrzejowska-Gnida przekazali na ręce gospodarza uroczystości, Starosty Powiatu Mielekciego Stanisława Lonczaka, bochen chleba – symbolizujący szczęście, pomyślność i dostatek, a także szacunek dla natury. Chleb podzielony został wśród licznie przybyłych na uroczystość gości. – Możemy być wdzięczni za to, że ta niezwykle ważna rolnicza praca w tym roku zakończyła się sukcesem; że mamy na naszych stołach wytworzony tutaj, w naszym regionie pokarm. Jednocześnie nie możemy jednak zapominać o trudzie i wysiłku, jaki towarzyszył rolnikom w ciągu całego roku – podkreślał w swoim przemówieniu Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

Wyrazem uznania dla mieszkańców powiatu żyjących z uprawy ziemi były wręczone po raz drugi w historii wyróżnienia „Super Rolnik”. Tytułem tym uhonorowano najlepszych, najskuteczniejszych gospodarzy z każdej z gmin powiatu mieleckiego, prezentujących wysoki poziom produkcji oraz przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich.

Gratulacje na ręce rolników złożyli licznie przybyli goście, a wśród nich: Posłowie na Sejm RP Krystyna Skowrońska i Fryderyk Kapinos, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki, Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, reprezentujący Senatora RP Zdzisława Pupę – Zdzisław Lasota oraz Magdalena Burghardt.

Podziękowania odebrały także stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich, które odpowiadały za przygotowanie dożynkowych stoisk. Były to:
Gmina Borowa – sołectwo Górki
Gmina Czermin – Koło Gospodyń Wiejskich w Brniu Osuchowskim
Gmina Gawłuszowice - Koło Gospodyń Wiejskich w Kliszowie
Gmina Mielec – Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Chorzelowskiej
Gmina Padew Narodowa – Koło Gospodyń Wiejskich w Piechotach
Gmina Przecław – Stowarzyszenie Prężne Sioło
Gmina Radomyśl Wielki – Koło Gospodyń Wiejskich w Żarówce
Gmina Tuszów Narodowy – Koło Gospodyń Wiejskich w Tuszowie Narodowym
Gmina Wadowice Górne – Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowie

O artystyczną oprawę dożynek zadbali: Kapela Padwianie, Kamil Jachyra oraz gwiazda wieczoru: zespół Enej.

Tradycyjnie na imprezie pojawili się też lokalni wystawcy, stoiska gastronomiczne i wesołe miasteczko pełne atrakcji dla najmłodszych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział!

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano