A A A

Nowe samochody dla pogotowia i szpitala

19.05.2020 Kategoria: Inwestycje


Dzięki funduszom unijnym mieleckie pogotowie zyskało nową karetkę. Samochód transportowy, który trafił do szpitala specjalistycznego, został z kolei ufundowany przez firmę Lockheed Martin.

We wtorek, 19 maja, odbyło się uroczyste przekazanie dwóch pojazdów.

Pierwszy z nich, Fiat Doblo Multijet, jest wyposażony w nosze transportowe i fotele kardiologiczne do realizacji zadań transportów sanitarnych, w tym wymazowych. Samochód o wartości 150 tys. złotych został zakupiony ze środków skierowanych na walkę z koronawirusem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zakup drugiego z pojazdów, tym razem dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, był możliwy dzięki wsparciu finansowemu od firmy Lockheed Martin. Korporacja jeszcze w kwietniu przekazała placówce 50 tys. dolarów, stając się tym samym jednym z przeszło 160 darczyńców wspierających mielecki szpital w walce z pandemią.

- Bez pomocy zewnętrznej byłoby ciężko, zarówno szpitalowi, jak i pogotowiu, realizować w sposób sprawny i bezpieczny zadania związane z walką z koronawirusem – podkreślał Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. W imieniu władz powiatu podziękował zarówno prywatnym darczyńcom, takim jak m.in. Lockheed Martin, jak również władzom samorządowym województwa, które przeznaczyły na wsparcie dla mieleckiego szpitala już ponad 5 milionów złotych.  – Te środki będą do nas sukcesywnie spływać, pozwalając na zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu czy środków ochrony osobistej. Za tę szybką reakcję i wsparcie szpitala wielkie podziękowania należą się Zarządowi Województwa oraz Panu Marszałkowi – zaznaczał starosta.

Mówi Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisałw Lonczak:Władze samorządowe Województwa Podkarpackiego reprezentowali na spotkaniu radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jan Tarapata i Maria Napieracz. Jak wyliczyli, na zakupy medyczne z RPO przeznaczonych zostało już w sumie 50 milionów złotych. Karetki, takie, jak ta, która trafiła dziś do Mielca, otrzymały także stacje pogotowia w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i Sanoku. Jeszcze wcześniej zakupionych zostało siedem samochodów dla stacji sanitarno-epidemiologicznych, pod koniec czerwca na podkarpackie drogi wyjechać ma zaś dziesięć kolejnych ambulansów sanitarnych.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano