Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Duże udogodnienia dla uczniów

31.08.2021 Kategoria: Edukacja


Początek nowego roku szkolnego przyniesie ważne zmiany w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy. To m.in. udogodnienia dla niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.

W I LO końca dobiega kompleksowy remont, którego celem była likwidacja barier architektonicznych. Szkoła poprawiła swoją dostępność m.in. montaż automatycznych drzwi przesuwnych i platformy schodowej w obrębie głównego wejścia. - Warte 754 tys. złotych zadanie objęło również remont sal lekcyjnych i korytarzy, w tym – szczególnie ważną dla bezpieczeństwa niepełnosprawnych – wymianę posadzki na antypoślizgową – podkreśla Andrzej Bryła, wicestarosta mielecki.

Ze wszystkich udogodnień uczniowie skorzystają już od 1 września. W obrębie szkolnego dziedzińca, jeszcze przez około miesiąc, toczyć się będą natomiast prace związane z zagospodarowaniem jego terenu. Zaplanowano tutaj m.in. budowę chodników, remont ogrodzenia, montaż stojaków na rowery, donic i koszy oraz nasadzenie drzew i krzewów. Łączny koszt inwestycji to 427 tys. złotych.

Jeszcze większy komfort niepełnosprawnych w PZPSW

Nie do poznania zmieni się też otoczenie PZPSW. Powstanie tu wielofunkcyjne boisko i siłownia zewnętrzna, na budowę których Powiat Mielecki otrzymał 372 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jak podkreśla dyrekcja ośrodka, to bardzo ważne działanie, które pozwoli na kształtowanie u uczniów sprawności fizycznej i nawyków zdrowego stylu życia, a także zapewni im możliwość osiągania sportowych sukcesów.

Na tym jednak nie koniec zmian. Z myślą o komforcie niepełnosprawnych w zespole placówek realizowane są obecnie dwie przebudowy: łazienki i istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych. To zadania warte łącznie blisko 130 tys. złotych, dofinansowane ze środków PEFRON.

Placówka w ramach własnych środków budżetowych planuje też budowę placu zabaw dla najmłodszych uczniów. Zrewitalizowano już teren przeznaczony pod tę inwestycję i zamówiono urządzenia o wartości 50 tys. zł. Nowy plac ma być gotowy jeszcze we wrześniu.

Co przyniosą najbliższe miesiące?

Jeśli mowa o inwestycjach szkolnych, warto przypomnieć, że w mieleckim „Elektryku” trwa budowa wirtualnej wideo-strzelnicy dofinansowanej kwotą 144 tys. złotych w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej. Szkoła zaadaptowała już część pomieszczeń niezbędnych do realizacji tego zadania i szacuje, że odda strzelnicę do użytku uczniów jeszcze w październiku br.

Jesienią zakończy się także budowa wewnętrznej instalacji grzejnikowej w pomieszczeniach segmentu sportowego nr 1 w Zespole Szkół Technicznych. Zadanie kosztować będzie ponad 187 tys. złotych. Jego wykonawca został już wyłoniony i wkrótce przystąpi do prac.

W kolejnych miesiącach Powiat Mielecki zrealizuje też remont dachu w zabytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu i rozpocznie przygotowania do dużego przedsięwzięcia - budowy nowej hali sportowo-widowiskowej przy II Liceum Ogólnokształcącym. Na początek opracowana zostanie dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla tego zamierzenia inwestycyjnego.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano