Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Powiatowe dożynki w nowej odsłonie

06.09.2021 Kategoria: Informacje


Mimo pandemii podtrzymaliśmy piękny dożynkowy zwyczaj. W niedzielę, 5 września, święto plonów uczciliśmy w Studiu Dożynkowym Powiatu Mieleckiego.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu. Poświęcenia wieńców dokonał proboszcz parafii, ks. prałat Ryszard Biernat. To także on wygłosił Słowo Boże zebranym na nabożeństwie żniwiarzom, modląc się w intencji ich pracy oraz przyszłych plonów. Za przewodniczenie dożynkowej mszy, proboszczowi podziękował starosta mielecki Stanisław Lonczak wspólnie z wicestarostą Andrzejem Bryłą oraz członkiem zarządu powiatu Zbigniewem Działowskim.

Z kościoła grupy wieńcowe, w korowodzie, przemieściły się do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. To właśnie stąd studio nadawało program na żywo, w którym nie zabrakło dożynkowych akcentów: pięknych wieńców przygotowanych przez mieszkańców poszczególnych gmin oraz pełnych folkloru występów artystycznych. Transmisję widzowie mogli śledzić w serwisach społecznościowych Powiatu Mieleckiego tj. YouTube oraz Facebook.

- To nieco inna forma od tej, do której przywykliśmy przez lata. Decyzję o organizacji dożynek w formie studio podjęliśmy jednak ze względu na obostrzenia sanitarne dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa, jak również – mając na uwadze trudną sytuację rolników z powiatu mieleckiego walczących z wirusem ASF – argumentował starosta Stanisław Lonczak. - Formuła, którą zaproponowaliśmy, mimo tego, iż będzie okrojona, pozwoli wyrazić naszą wdzięczność i uznanie wobec rolników, wobec ich pracy. W każdej z gmin, jak co roku, powstały piękne wieńce, które dziś również będziemy chcieli docenić, ocenić i nagrodzić – zapowiedział starosta na otwarciu wydarzenia.

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy trwał przez cały weekend, a decydujący głos oddaliśmy internautom, którzy wspierali swoich faworytów za pomocą polubień na Facebooku. Najpiękniejszym wieńcem okrzyknięto ostatecznie ten stworzony w gminie Wadowice Górne. Laur drugiego miejsca trafił do Gawłuszowic, trzecie miejsce zajęła Borowa. Autorzy najładniejszych kopek odebrali cenne nagrody w postaci voucherów.

Tradycyjnym elementem dożynkowego spotkania było ośpiewanie wieńców, jakiego dokonały grupy wieńcowe reprezentujące każdy z samorządów. Z pełnym folkloru programem artystycznym na naszej scenie zaprezentowały się: Sołectwo Pławo, Koło Gospodyń Wiejskich w Ziempniowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Gawłuszowicach, Grupa Wieńcowa z Rożniat, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego z Żarówki oraz Sołectwo Grzybów. Wszystkie grupy, na koniec spotkania, nagrodzono koszami podarunkowymi. – Dziękujemy za Waszą obecność w studio dożynkowym, za zaangażowanie, piękne występy i wieńce, które przyjechały wraz z Wami do Mielca. Wierzymy, że już w przyszłym roku spotkamy się na tradycyjnych dożynkach zorganizowanych w plenerze, z udziałem szerszej publiczności – podkreślał starosta Stanisław Lonczak. Podziękowania wraz z nim przekazali Andrzej Bryła i Zbigniew Działowski.

W przerwach pomiędzy artystycznymi popisami prowadzący studio Tomasz Łępa, będący na co dzień prezenterem Radia Leliwa, rozmawiał w studio z licznymi zaproszonymi gośćmi. Na naszej kanapie zasiedli: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska, Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski, Wójt Gminy Czermin Sławomir Sidur, Przewodniczący Rady Gminy w Gawłuszowicach Grzegorz Świątek, Wójt Gminy Padew Narodowa Robert Pluta wraz z Sekretarzem Gminy Małgorzatą Brożyną, Zastępca Burmistrza Radomyśla Wielkiego Jarosław Godek i Wójt Gminy Wadowice Górne Michał Deptuła. W rozmowach dominowały tematy i wspomnienia związane z dożynkową tradycją, nie brakło jednak i wątków dotyczących bieżącej działalności poszczególnych gmin, zrealizowanych inwestycji czy planów samorządów na najbliższą przyszłość.

O oprawę muzyczną Mszy Świętej oraz studia dożynkowego zadbała Kapela Ludowa Wadowiacy.

Filmową relację ze studia dożynkowego wciąż obejrzeć można na platformach Facebook i YouTube. Zapraszamy!

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano