Czym jest sieć 5G?

12.07.2019 Kategoria: Informacje


W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało przewodnik po sieci 5G oraz białą księgę tłumaczącą najważniejsze zagadnienia związane z polem magnetycznym.

Przepisy regulujące proces inwestycji telekomunikacyjnych mają przeszło dziesięć lat. W ramach nowelizacji likwidujemy zaniedbania w tym obszarze i bariery, które powodują, że prawie 5 mln gospodarstw domowych położonych na terenach wiejskich, trudnodostępnych lub słabo zaludnionych, nie ma szans na dostęp do szerokopasmowego internetu w perspektywie nawet 15 lat. Projekt ustawy był przedmiotem opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a Zespół do spraw Społeczeństwa Informacyjnego wydał pozytywną opinię o projekcie ustawy podczas posiedzenia w dniu 12 marca 2019 r.

Obserwujemy jednak, że w związku z prowadzoną nowelizacją, w przestrzeni publicznej pojawia się wiele nieprawdziwych informacji, będących elementem zorganizowanej akcji dezinformacyjnej, wprowadzającej w błąd również Państwa Samorządowców. Warto więc wyjaśnić m.in., że:

 • ustawa nie wprowadza zmian w dopuszczalnych poziomach pola elektromagnetycznego (PEM) - zmienia jedynie to, że Minister Zdrowia, a nie jak dotychczas Minister Środowiska, wydawać będzie stosowne rozporządzenie. Propozycja ta stanowi odpowiedź na postulaty społeczeństwa, które wskazuje, że PEM powinno być analizowane głównie pod kątem wpływu na zdrowie;
 • ustawa nie wprowadza do Polski sieci 5G. Podobnie jak żadna ustawa nie wprowadzała 3G czy też LTE - jest to decyzja operatorów sieci komórkowej, którzy nabywają częstotliwości rozdysponowywane na podstawie znowelizowanego w I kwartale br. Prawa telekomunikacyjnego. Jak wspomniano wyżej, ustawa skupia się przede wszystkim na zagwarantowaniu rozwoju sieci stacjonarnej;
 • nowelizacja w dużej części adresuje postulaty i zalecenia raportu NIK z 7 maja br., który wskazuje na konieczność uszczelnienia procesu nadzoru emisją pola elektromagnetycznego.

Jednocześnie Ministerstwo Cyfryzacji, podobnie jak Rząd RP, doskonale zdaje sobie sprawę, że tempo zmian technologii, które nas otaczają, jest niebywałe, a rolą Państwa jest nie tylko nadzór i kontrola nad tymi obszarami (co umacniamy nowelizacją), ale również działalność edukacyjna.

Przygotowaliśmy więc dwie publikacje, które w załączeniu przekazuję Państwu, licząc, że pomogą one w codziennych spotkaniach z przedstawicielami społeczności lokalnych, które Państwo reprezentujecie.

Ministerstwo Cyfryzacji
Podsekretarz Stanu
Wanda Buk

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano