A A A

Ćwiczenia Obrony Cywilnej

30.10.2019 Kategoria: Informacje


Na terenie Powiatu Mieleckiego odbyły się ćwiczenia Obrony Cywilnej pod nazwą „Realizacja zadań ochrony ludności  i obrony cywilnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i gmin”.
W ćwiczeniach uczestniczyło 111 osób, w tym jednostki Państwowej Staży Pożarnej,  Ochotniczej Staży Pożarnej, Policji, Wojsko Obrony Terytorialnej, Pogotowie Ratunkowe oraz służby i jednostki podległe staroście i wójtom gmin, na terenie których prowadzone były ćwiczenia praktyczne, Borowej, Czermina i Gawłuszowic.
Ćwiczenia rozpoczęło posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego z udziałem służb cywilnych i mundurowych. W jej trakcie ustalone zostały podstawowe cele ćwiczeń:
1) sprawdzenie przygotowania powiatowego i gminnych systemów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej do wykonania zadań w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia oraz ataków terrorystycznych,
2) doskonalenie kierowania, koordynowania i współdziałania organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz sił i środków prowadzących działania ratownicze,
3) sprawdzenie stopnia przygotowania sił i środków  obrony cywilnej do wsparcia działań profesjonalnych służb ratowniczych oraz wojska,
4) sprawdzenie zasad obiegi informacji wśród organów decyzyjnych i wykonawczych,
5) sprawdzenie skuteczności sposobów alarmowania ludności o zagrożeniach,
6) uaktualnienie ewidencji obsad osobowych formacji obrony cywilnej systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz formacji specjalistycznych.

img_0153.jpg

Kolejnym etapem były ćwiczenia praktyczne przeprowadzone w terenie.  Do każdego z nich opracowana została sytuacja wyjściowa – tło dla ćwiczonych elementów.
1/ Na terenie Gminy Czermin ok. godz. 10.20 doszło do wypadku komunikacyjnego /zderzenia/  na drodze powiatowej relacji Borowa – Wola Mielecka w miejscowości Czermin w km z udziałem samochodu dostawczego typu „bus” oraz ciągnika rolniczego.
W wyniku interwencji Policji, Straży Pożarnej okazało się, że w samochodzie dostawczym podróżują osoby pochodzenia śródziemnomorskiego. Po przeszukania samochodu dostawczego stwierdzono w nim broń lub atrapę broni. Zadysponowana została specjalna grupa policji.
Strażacy zabezpieczyli rozlany olej na drodze.
Policja zabezpieczyła samochód dostawczy oraz zabrała dwie osoby celem przesłuchania i wyjaśnień.

img_0233.jpg

2/ Ok godziny 11.00 Wójt Gminy Borowa, otrzymuje informację od Wójta Gminy Gawłuszowice, że prawdopodobnie na terenie gminy przebywa zaginiony umysłowo chory mieszkaniec Ostrówka gm. Gawłuszowice. Działające w terenie formacje DWA z Gawłuszowic doszły tropem poszukiwania do Firmy BORIMEX w Borowej. Wójt Gminy Borowa informuje Starostę Powiatu Mieleckiego, wydał decyzję ćwiczebną nr 1/2019 określającą zamierzone działania. Rozwinięto FOC
w gminie, działania są podejmowane po konsultacji ze Starostą. Dowódca drużyny DWA gminy Czermin otrzymał informację od Wójta Gminy Borowa o potrzebie przeszukania obszaru leśnego pn. „Lasek Pławski”. Dochodzą informacje, że poszukiwanego widziano w okolicy wyrobisk z wodą w „Lasku Pławskim” zlokalizowanym pomiędzy drogami powiatową Borowa – Czermin, a wojewódzką 983 Szczucin – Mielec (wg. zał. mapki).

Około godz. 11.00, siły i środki Policji, Wojsk OT, PSP Mielec, OSP Borowa, oraz FOC z Borowej i Gawłuszowic rozpoczynają na szeroką skalę zakres poszukiwań.
Po zakończeniu zdarzenia drogowego w miejscowości Czermin również jednostka OSP Czermin zostaje zadysponowana do „Lasku Pławskiego celem poszukiwań zaginionej osoby.
Poszukiwany mieszkaniec zostaje odnaleziony, po badaniu lekarskim, weryfikacji Policji, zostaje odwieziony do domu pod opiekę rodziny.  

img_0365.jpg

Ćwiczenia OC zakończyły się w Borowej, gdzie zorganizowano konferencję podsumowującą przebieg ćwiczeń. Ich uczestnicy na bieżąco komentowali przebieg ćwiczonych elementów. Wskazywali również na niedociągnięcia, które unaoczniły działania praktyczne. Służby mundurowe za najistotniejszą niedogodność uznały zgodnie brak kompatybilności ich systemów łączności.

img_0487.jpg

Poszczególne służby będą teraz opracowywać szczegółowy raport z przeprowadzonych ćwiczeń. Zostaną one przesłane do Powiatowego Szefa Obrony Cywilnej – Stanisława Lonczaka, Starosty Mieleckiego. Ten z kolei prześle opracowanie zbiorcze z wnioskami końcowymi do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

mp

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano