Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Coraz bliżej duathlonu!

25.03.2024 Kategoria: Informacje


Już 14 kwietnia w Mielcu odbędzie się pierwszy w historii Duathlon Ziemi Mieleckiej. To z pewnością sportowe wydarzenie tej wiosny – serdecznie zachęcamy Was do zgłoszenia swojego udziału!

Organizacja duathlonu jest nowym pomysłem Zarządu Powiatu Mieleckiego na profilaktykę zdrowia wśród mieszkańców.

W jego ramach, uczestnicy będą mieli do pokonania trasę składającą się z 2,5 km biegu, 10 km jazdy na rowerze oraz ponownie 2,5 km biegu. Trasa prowadzić będzie asfaltowymi ścieżkami w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Partyzantów. Biuro zwodów oraz start/meta będą znajdować się w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. Start zaplanowano na godz. 11:00.

Każdy z uczestników wydarzenia może liczyć na świetny pakiet startowy z profesjonalną koszulką biegową, medalem, wodą, suplementami diety oraz gorącym posiłkiem regeneracyjnym przygotowany przez naszych Partnerów. Organizatorzy zadbali o oryginalne statuetki wykonane przez Producenta Wyrobów Metalowych Firmę NIKMET, dyplomy oraz nagrody finansowe:
- open mężczyźni - I miejsce 500zł, II miejsce 300zł, III miejsce 200zł
- open kobiety - I miejsce 500zł, II miejsce 300zł, III miejsce 200zł
- najlepszy mieszkaniec powiatu mieleckiego - I miejsce 500zł, II miejsce 300zł, III miejsce 200zł
- junior – o nagrodach poinformujemy w dalszych komunikatach

420530592_848595410616117_6863339349884670376_n.jpg Medale dla uczestników duathlonu. 

Wśród cennych nagród, które będą mogli zdobyć uczestnicy biegu warto wymienić także te ostatnio pozyskane, w tym 2-godzinny przelot widokowy nad Tatrami samolotem ufundowany przez Waldemara Babulę z firmy Waldrex.

Do grona sponsorów dołączył także Kacper Jurek i jego Studio. Zdobywcy podium w poszczególnych kategoriach otrzymają vouchery na indywidualną konsultację wraz z treningiem wstępnym, a wśród wszystkich którzy ukończą zawody rozlosowane zostaną 2 karnety na 4 wejścia na zajęcia grupowe w Studio Pilates & Personal Training.

W wydarzeniu swój udział zarejestrowało już ponad 50 uczestników. Nabór nadal trwa – serdecznie zachęcamy do zapisów na stronie https://www.studiowizualne.com/event/99.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano