Budżet 2020

20.12.2019 Kategoria: Informacje


Obrady radnych podczas ostatniej, czternastej sesji zdominowała tematyka budżetowa. Po wielogodzinnej dyskusji radni przyjęli budżet na rok 2020.


- To budżet skrojony na miarę obecnych możliwości – podsumował jego główne założenia Stanisław Lonczak, Starosta Powiatu Mieleckiego. Ewentualne „zasilenie” budżetu 8. milionowym kredytem Starosta uzasadnił koniecznością pokrycia wzrostu płac dla nauczycieli oraz przeznaczeniem kolejnych - znacznych – kwot na pomoc dla mieleckiego szpitala.
Starosta ocenił, że być może w ogóle nie byłoby potrzeby kredytowania, gdyby podwyżki dla nauczycieli łączyły się ze wzrostem subwencji oświatowej, ale tak się nie stało. Podobnie w drugim przypadku – mielecki szpital dostał propozycje ryczałtu na 2020 rok na poziomie 2019 roku. Musieliśmy założyć, że będzie dalsza strata w szpitalu – powiedział S. Lonczak.


Swoje propozycje do przyszłorocznego budżetu zgłosiła także opozycja. Klub PiS zaproponował przeniesienie zarezerwowanych dla szpitala 6 milionów złotych na remonty i inwestycje. Ze szpitalnej przyszłej dotacji PiS zaproponował 4 mln zł przeznaczyć jako wkład powiatu na budowę obwodnicy Mielca, na odcinku Piątkowiec – Rzędzianowice. Radni tego klubu zaproponowali także powiększenie planowanych wydatków w zakresie budowy chodników.

Poprawki opozycji zostały odrzucone. - Uważamy, że ochrona zdrowia mieszkańców jest najważniejsza, ważniejszą nawet, niż drogi – uzasadniał taką decyzję Starosta Stanisław Lonczak. - Brak dofinansowania do szpitala groziłby wzrastającym zadłużeniem i niebezpieczeństwem wstrzymania działalności, co byłoby bardzo niebezpieczne dla mieszkańców - dodał.


Ostatecznie budżet powiatu został przyjęty 13 głosami „za”, przy 11 głosach sprzeciwu (radni PiS).
To też swego rodzaju ewenement, na który jeszcze przed głosowaniem zwracali uwagę radni koalicyjni, po tym jak taką deklarację w imieniu Klubu PiS złożył radny Zbigniew Tymuła. Ripostujący mu radni koalicyjni wskazywali, że w poprzednich latach minionej kadencji podobne trudne budżety przyjmowane były jednogłośnie, jako wyraz poparcia dla ówczesnego Zarządu Powiatu.

Podstawowe założenia budżetu na 20202:


I.  Planowane dochody budżetu w wysokości 169 745 000 zł,


II. Planowane wydatki budżetu w wysokości 188 945 000 zł,

w tym:


1) wydatki bieżące w kwocie 158 073 985 zł;
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 706 182 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 40 764 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 24 359 793 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 645 406 zł,
d) wydatki z udziałem środków europejskich – 2 721 853 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 99 987 zł,
f) obsługa długu – 500 000 zł.
2)    wydatki majątkowe w kwocie 30 871 015 zł;
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
            - wydatki z udziałem środków europejskich – 8 030 967 zł,

III. Planowany deficyt budżetu w kwocie 19 200 000 zł, który zostanie sfinansowany z:
1)    kredytu bankowego w kwocie 8 700 000 zł;
2)    wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8 000 000 zł;
3)    spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 2 500 000 zł.

Ustala się planowane przychody budżetu w wysokości 21 200 000 zł z następujących tytułów:
1)    kredyt bankowy w kwocie 8 700 000 zł;
2)    wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 10 000 000 zł;
3)    spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 2 500 000 zł

mp

Galeria zdjęć

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano