Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Brązowy medal dla ratowników

21.09.2022 Kategoria: Informacje


Starostowie Stanisław Lonczak i Andrzej Bryła złożyli dziś gratulacje na ręce ratowników z Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, którzy z Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym w Katowicach przywieźli brąz.

Stację w zawodach reprezentowali: Damian Marut – kierownik zespołu, rat. med. Wojtek Machowski i rat. med. Bartłomiej Śliwa, którzy ćwiczyli pod okiem rat. med. Mateusza Wszoła, kierownika Szkoły Ratownictwa Medycznego.

- Nasi ratownicy wykazali się swoimi wielkimi umiejętnościami i udowodnili, że są jednymi z najlepszych w Polsce. Wystartowały 54 załogi, to aż 165 ratowników z rożnych rejonów Polski. Damian, Wojtek i Bartek to ambasadorzy wszystkich pracowników Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, która daje się poznać jako elita swojego zawodu – podkreślił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Grzegorz Gałuszka, dyrektor stacji pogotowia.

- Bardzo mało zabrakło do drugiego miejsca, bo chodziło tylko o dwa punkty, ale przecież jednak znaleźli się na podium, a to wieki sukces. Poziom był bardzo wysoki, to już zawody ogólnopolskie, więc powód do dumy jest ogromny – dodała Magdalena Partyka-Zając, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

Przy okazji przekazanych dziś gratulacji, ratownicy otrzymali nagrody specjalne – czeki o wartości 2 tys. złotych. Dodatkowo dyrekcja w uznaniu zasług drużyny, która na co dzień pracuje w Kolbuszowej, zapowiedziała, że właśnie tam, być może jeszcze w tym roku, trafi karetka, której model wybiorą sami ratownicy, a będzie to ambulans o jakim marzą już od pewnego czasu.

Wyrazy uznania na ręce trójki ratowników złożyli także przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego. - Jestem dumny, że nasza jednostka ma takich profesjonalnych, wykwalifikowanych ratowników, którzy przywożą takie laury. To nie tylko miejsce na podium, ale także pierwsze miejsca w poszczególnych zadaniach: pediatrycznym i związanym z zawałem. Młodsze pokolenie będzie miało od kogo się uczyć, z kogo wziąć przykład – stwierdził starosta Stanisław Lonczak.

- Obyście zwyciężali jak najczęściej i przywozili kolejne puchary, ale jednak w realnym życiu jak najrzadziej musieli wykorzystywać swoją wielką wiedzę i umiejętności. Życzymy Wam jak najmniej stresu w codziennym życiu zawodowym – dodał wicestarosta Andrzej Bryła.

Jak udział w zawodach podsumowali ratownicy?

Damian Marut, kierownik drużyny: – Pragnę podziękować organizatorom, którzy chcieli też byśmy poznali ich region, pokazali nam najciekawsze miejsca. Niektóre wyzwania to było dla nas coś nowego. Na co dzień nie mamy np. okazji udzielać pomocy górnikom. Co ciekawe, na Podkarpaciu tylko Mielec i Rzeszów chcą iść w tym kierunku, żeby pokazywać się na mistrzostwach, a przecież to możliwość, by zaprezentować swoją wiedzę i kunszt pracy. Cieszę się, że choć tych aktywnych drużyn z naszego regionu jest mało, to jednak odnoszą sukcesy, bo Rzeszów np. przywiózł mistrzostwo z zawodów zimowych. Ważne też było dowiedzieć, czego nie zrobiliśmy na 100 procent, co można byłoby poprawić.

Bartłomiej Śliwa: – To chyba najcięższe zawody, w jakich brałem udział. To 40 godzin non stop w czuwaniu, gotowości i to był chyba największy problem. Zadanie zaczęliśmy np. o 2 w nocy, skończyliśmy o 5 rano, a przed południem już były kolejne zmagania. Sukces jednak wynagradza te starania, stres, zmęczenie.

Wojciech Machowski: – Zadania były naprawdę bardzo ciekawe. Pomagaliśmy m.in. górnikowi. My tu, w naszych stronach, nie mamy okazji widzieć pacjenta tak umorusanego, nawet zapach „kopalniany” to był coś zupełnie innego, zetknęliśmy się też ze specyficznymi problemami zdrowotnymi. W innym zadaniu policja zaangażowała konie i one nie przeszkadzały ratownikom, ale tym, którzy na to nie pozwolili i tu był cały haczyk. Zdarzyło się jednak innym drużynom, że koń wszedł wprost na zadanie, oczywiście panie policjantki to kontrolowały, ale jednak koń lekko uderza ratownika po głowie. To było dość ciekawe. Organizatorzy postawili też na swoją gwarę, co sprawiało ogromną trudność. Mieliśmy np. odszyfrować list w gwarze śląskiej, by się przekonać, czy nie wniesie nic do zadania. To były słowa pożegnania pary, którą mieliśmy ratować, ale problem z przetłumaczeniem był. Tytuły zadań zwykle na zawodach podpowiadają problem, jaki będzie do rozwiązania, ale nie tym razem, bo okazało się, że „karlus kuco” to nie karzeł, który robi przysiady, ale chłopiec, który kaszle, co przetłumaczył mi kolega pochodzący ze Śląska.

Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu 

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

25 893-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano