A A A

Brawa dla najzdolniejszych uczniów!

14.07.2020 Kategoria: Edukacja


Młodzi, zdolni, z osiągnięciami i perspektywami na przyszłość – najzdolniejsi maturzyści ze szkół ponadpodstawowych z powiatu mieleckiego zostali dziś nagrodzeni w ramach tradycyjnego plebiscytu „Komputer dla najlepszego”.

Konkurs, którego organizatorami są Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz Kirchhoff Polska, odbył się już po raz dwudziesty. Jubileuszowa edycja wydarzenia doczekała się szczególnej oprawy. –  Zależało nam na tym, by tegoroczna odsłona „Komputera dla najlepszego” była wyjątkowa. I rzeczywiście, za sprawą przewrotnego losu i reżimu sanitarnego, który obecnie nas obowiązuje, mamy przyjemność spotkać się w zupełnie innej niż dotychczas scenerii – mówił podczas otwarcia uroczystości Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła.

Najzdolniejsza młodzież z powiatu mieleckiego nie spotkała się więc, jak co roku, w sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury, ale w plenerze, w nowopowstałym parku sensorycznym przy ul. Sękowskiego. Towarzyszyli im dyrektorzy poszczególnych placówek oraz organizatorzy wydarzenia na czele ze starostą mieleckim Stanisławem Lonczakiem i reprezentującym firmę Kirchhoff Polska Bogusławem Wytoszyńskim.

Wśród nominowanych do nagrody głównej znalazło się dziewięciu najzdolniejszych uczniów. – Wybór tego najlepszego maturzysty nie był łatwy. Komisja wyłoniona przez Zarząd Powiatu Mieleckiego miała sporo trudności, ażeby podjąć ostateczny werdykt – podkreślał wicestarosta Andrzej Bryła. Pomocny przy podjęciu tej decyzji okazał się cały szereg kryteriów, jaki, celem wytypowania laureata, wzięli pod uwagę jurorzy: od średniej ocen na świadectwach, przez osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, aż po zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz szkół.

Tytułowy „Komputer dla najlepszego" trafił ostatecznie do Piotra Koceniaka, absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, który szkołę ukończył ze średnią 5,25. Był laureatem I miejsca XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz  finalistą XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Na długiej liście jego osiągnięć warto wymienić także udział w etapie okręgowym Olimpiady Biologicznej w roku 2018 i 2019 oraz II etapie Podkarpackiego Konkursu Chemicznego w roku 2017.
img_0874.jpg


W gronie innych najzdolniejszych maturzystów znaleźli się także:
Dominika Knap - I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
Kamila Koluch - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
Patryk Golec - Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu /technik budownictwa/
Gabriela Kiwak - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu /technik rolnik/
Natalia Kłoda - Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu /technik ekonomista/
Kamil Szpakowski - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu /technik informatyk/
Dawid Wałęga - Zespół Szkół w Mielcu /technik mechatronik/
Klaudia Kieraś - Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim /technik informatyk/

- Wszyscy macie na swoich kontach wyjątkowe osiągnięcia. Serdecznie gratuluję wam wyników, z jakimi zakończyliście naukę. Życzę, by pasmo sukcesów towarzyszyło wam przez kolejne lata, na dalszej ścieżce Waszej edukacji, w przyszłej karierze zawodowej i życiu osobistym – zwrócił się do nagrodzonych starosta Stanisław Lonczak.

Gratulacje i wyrazy uznania, w imieniu współorganizatora, przekazał także Bogusław Wytoszyński z firmy Kirchhoff Polska. – Niezmiernie cieszę się, że mimo niesprzyjających warunków trwającej pandemii koronawirusa ukończyliście edukację z tak wspaniałymi wynikami – podkreślał, życząc młodzieży udanego letniego wypoczynku.

Wszyscy nominowani do konkursu otrzymali tablety, jego laureat zaś – laptopa. Nagrody zostały ufundowane przez firmę Kirchhoff Polska i Starostwo Powiatowe w Mielcu. 


ms


Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano