Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

BizneStart - ABC Przedsiębiorczości

25.11.2022 Kategoria: Informacje


Chciałbyś założyć firmę lub już ją prowadzisz?
Potrzebujesz środków na rozpoczęcie własnego biznesu?
Nie wiesz jaką wybrać formę opodatkowania?
Potrzebujesz promocji swoich produktów lub usług?
Nie widzisz efektów swoich działań w social media?
Potrzebujesz wskazówek jak zoptymalizować swoją stronę internetową?
Chcesz być lepiej widoczny w Google?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz podczas bezpłatnych szkoleń „BizneStart-ABC Przedsiębiorczości". Organizuje je Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z udziałem specjalistów z różnych dziedzin.

Ekspert z zakresu przedsiębiorczości:
- kreowanie pomysłów na biznes,
- koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
- finansowanie nowego biznesu,
- prawa i obowiązki przyszłego przedsiębiorcy,
- rejestracja firmy krok po kroku,
- biznes plan działalności gospodarczej.

Ekspert z Urzędu Skarbowego:
- prawa i obowiązki podatnika,
- wybór formy opodatkowania przychodów,
- przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód i strata z działalności gospodarczej,
- ewidencja przychodów a podatkowa księga przychodów i rozchodów,
- sposób rozliczania - zeznania podatkowe.

Ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla rozpoczynających działalność gospodarczą,
- ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Ponadto wyjątkowo w trzeci dzień szkolenia, tylko w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie będziemy gościć ekspertów social media oraz trenerów marketingu z Firmy Koala Marketing, którzy przedstawią :
- sposoby monitorowania swojej marki w sieci,
- narzędzia zwiększające skuteczność swoich działań w Internecie,
- jak efektywnie wykorzystać Menedżer Reklam do płatnej promocji na Facebooku, Instagramie i Messengerze.

Trzydniowe szkolenia odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz w Oddziałach Zamiejscowych urzędu: w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie telefonicznie lub mailowe bezpośrednio do koordynatora wydarzenia. Zachęcamy do wybrania dogodnego terminu oraz lokalizacji:
02 - 04.11.2022r.
Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, ul. Kościuszki 2
- koordynator szkolenia Ewa Dybek, tel. 573 497 798
e-mail: edybek@wup-rzeszow.pl
16 - 18.11.2022r.
Oddział Zamiejscowy w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B
- koordynator szkolenia Monika Tęczar , tel. 601 475 651
e-mail: mteczar@wup-rzeszow.pl
30.11 - 02.12.2022r. oraz 14 - 16.12.2022r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11
- koordynator szkolenia Renata Mac-Szylar, tel. 17 85 09 275
e-mail: rszylar@wup-rzeszow.pl
07 - 09.12.2022r.
Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 4a
- koordynator szkolenia: Grzegorz Kida, tel. 15 822 15 94, wew. 347
e-mail: gkida@wup-rzeszow.pl

Jesteśmy otwarci na udział w szkoleniu obywateli Ukrainy, jednak ze względu na jego specjalistyczny charakter niezbędna jest komunikatywna znajomość języka polskiego.

Informacja nadesłana: WUP Rzeszów

ms

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano