Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Badania prenatalne na wyższym poziomie!

12.04.2024 Kategoria: Informacje


Mielecki szpital specjalistyczny został doposażony w nowoczesne USG, które zapewni bardzo wysoką jakość m.in. badań prenatalnych i połówkowych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.  

- Ten aparat USG to sprzęt wysokiej klasy, który zapewni bardzo wysoką jakość m.in. badań prenatalnych i połówkowych w naszej Poradni Ginekologiczno-Położniczej - mówi lekarz Piotr Stępień, Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego do Spraw Lecznictwa. - Jednocześnie mam nadzieję, że zachęci to lekarzy ginekologów do współpracy z naszą Poradnią. Zawsze w naszym rozwoju chodzi o to, by nasi pacjenci, w tym przypadku pacjentki, miały na miejscu dostęp do jak najszerszej oferty medycznej - dodaje lekarz.

Paweł Pazdan, dyrektor mieleckiego Szpitala, przypomniał, że niedawno, dzięki pomocy Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Mielcu, udało się wyremontować Trakt Porodowy. Oprócz tego zdecydowano o przeniesieniu Oddziału Ginekologicznego na pierwsze piętro, by znajdował się właśnie bliżej Traktu Porodowego. - Zamysł był oczywiście taki, aby wszystko to było zorganizowane praktycznie i wygodnie dla pacjentek, ale także dla personelu. Bardzo wiele się więc zmieniło na lepsze, ale nie byłoby to pełne, gdyby nie doposażenie Poradni Ginekologiczno-Położniczej. A to się udało dzięki dofinansowaniu z Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., która przekazała nam 150 000 zł na zakup nowoczesnego USG, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. 

- W związku z tym, że mamy obecnie dobrą sytuację finansową mogliśmy z otwartością odpowiedzieć na prośbę Szpitala o taką pomoc. Cieszę się, że mogliśmy to uczynić w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Mamy nadzieję, że to będzie też dobry przykład i także inne firmy zdecydują się dofinansować rozwój naszego Szpitala - powiedział Łukasz Gajdowski, prezes MARR S.A.

 Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski docenił nowoczesność sprzętu i sam rozwój Poradni oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, znaczenie zmian, jakie zaszły na Oddziale, między innymi z pomocą Urzędu Miasta, który dofinansował remont Traktu Porodowego.

W oficjalnym przekazaniu sprzętu udział wzięli też przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego: starosta Stanisław Lonczak i wicestarosta Andrzej Bryła.

Informacja nadesłana: Szpital Mielec

ms

Galeria zdjęć

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano