A A A

ASF w powiecie. Obradował sztab kryzysowy

09.06.2021 Kategoria: Informacje


Po potwierdzeniu wystąpienia ogniska ASF u padłych dzików znalezionych w Przecławiu, w mieleckim starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Sztab rozpoczął swoje obrady w środowe południe, 9 czerwca. Najważniejsze, aktualne informacje związane z wystąpieniem na terenie powiatu mieleckiego wirusa ASF przekazali zebranym: Powiatowy Lekarz Weterynarii Piotr Chrabąszcz, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Tuszyma i kół myśliwskich: Diana, Knieja, Łoś, Ponowa i Cyranka.

Starostwo powiatowe reprezentowali na spotkaniu: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Krawiec oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Jan Kłodowski. Udział w obradach wzięli także: burmistrzowie Radomyśla Wielkiego i Przecławia: Józef Rybiński i Renata Siembab, przedstawiciele delegowani przez wójtów pozostałych gmin powiatu mieleckiego oraz Prezydenta Miasta Mielca, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, WKU, nadleśnictw oraz kół łowieckich.

Podczas spotkania wypracowano działania ograniczające rozprzestrzenianie się ASF w powiecie mieleckim.

Przypomnijmy, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 czerwca jako „strefę objętą zakażeniem afrykańskim pomorem świń wokół ogniska ASF” określono:
- gminę Przecław
- gminę Mielec – miejscowości: Goleszów, Boża Wola, Książnice, Podleszany, Wola Mielecka, Rydzów, miasto Mielec
- gminę Wadowice Górne – miejscowości: Grzybów, Piątkowiec, Przebendów Nr 1, Zgórsko, Jamy – kopalnia, Wadowice Górne (przysiółki Wychylówka, Stara Gajówka)
- gminę Radomyśl Wielki - miejscowości Podborze, Partynia, Ruda, Dąbrówka Wisłocka.

Jako, że najważniejszą metodą zwalczania wirusa ASF jest stosowanie zasad bioasekuracji, w strefie objętej zakażeniem zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
4) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów narzędzi i innych przedmiotów, które mogły ulec skażeniu wirusem ASF;
5) uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;
6) wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
7) prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;
8) czasowo prowadzenia polowań i odłowów zwierząt łownych w obwodach łowieckich znajdujących się w strefie objętej zakażeniem, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych prowadzonych indywidualnie.

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:
1) prowadzenie i uaktualnianie spisu świń w gospodarstwach z podziałem na ich kategorie,
2) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie oraz przed wjazdami i wyjazdami z tych gospodarstw, a także przed wejściami i wyjściami z budynków lub pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Maty muszą być utrzymywane w stanie stałego nawilżenia środkiem dezynfekcyjnym, aby zapewnić jego skuteczne działanie;
3) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym przemieszczeniu: a) świń, b) dzików, c) tusz świń i dzików, d) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików, e) pasz, f) nawozów naturalnych, g) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby.
4) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;
5) prowadzenie poszukiwania padłych dzików;
6) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do nadzorowanego przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, położonego w strefie, o którym mowa w § 1, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń;
7) wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r. z późn. zm.), tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do nadzorowanego przez Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2045 właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, po wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań laboratoryjnych. Dziki nie wykorzystane na potrzeby własne myśliwych, bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają usunięciu zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików kwalifikowane są jako materiał kategorii 2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;
8) zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano