ASF - stan zagrożenia

08.01.2020 Kategoria: Informacje


Powiat Mielecki wciąż jeszcze uznawany jest za  „czysty” od ASF, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna dla lokalnych producentów trzody chlewnej i zakładów przetwórstwa mięsnego.
Zagrożenie pomorem potwierdzają już nie tylko obawy przed niszczycielską siła zarazy, ale konkretne wnioski, wynikające z kontroli przeprowadzonych na terenie Powiatu Mieleckiego.
Jak informował podczas posiedzenia Piotr Chrabąszcz, Powiatowy Lekarz Weterynarii,  na terenie Powiatu Mieleckiego odnotowano przypadki hodowli świń, przeważnie w małych liczebnie stadach, których właściciele mają problemy z udowodnieniem pochodzenia swych zwierząt.

Główne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji
- wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego – 83 nieprawidłowości
- brak środków dezynfekcyjnych w gospodarstwie – 68 nieprawidłowości
- zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych – 47 nieprawidłowości
Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości – 761

To bardzo trudna – w ocenie specjalistów – sytuacja, która może zaszkodzić wszystkim pozostałym producentom na tym terenie.  Powiat Mielecki produkuje i przetwarza około 30% produkcji mięsnej w skali województwa. Zagrożenie jest tym bardziej niebezpieczne dla tych legalnych hodowli, że w przypadku wykrycia ogniska tej groźnej choroby trzeba będzie wybić całe stada w promieniu 5 km.

- Musimy zdać sobie sprawę z tego, że tej groźnej choroby dla zwierząt hodowlanych nie da się powstrzymać drogą administracyjną – powiedział Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki.
- Wszystko zależy od ludzi, którzy wykonują swoje obowiązki w tych dziedzinach, które mają wpływ na rozprzestrzenianie się ASF –u. Jeżeli będą robić to solidnie, mamy szansę oprzeć się zarazie. Dużo też zależy od samych hodowców. Bioasekuracja, owszem – kosztuje, ale jest konieczna i o wiele tańsza, niż koszty, jakie później przyszłoby ponieść w przypadku wybicia całej hodowli. Na szczęście ci więksi hodowcy zdają sobie już z tego sprawę. Gorzej jest z tymi, którzy mają nieliczne stada, ale też mają mniejsze możliwości finansowe – dodał.

img_2246.jpg

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i narastającym zagrożeniem przeniesienia się niebezpiecznej zarazy na teren powiatu mieleckiego odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w poszerzonym składzie. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, kół łowieckich, a także producentów trzody chlewnej i przemysłu wędliniarskiego. Podczas ożywionej dyskusji wypracowano szereg wniosków, które – w opinii ich autorów – powinny przyczynić się do ograniczenia czynników przenoszących wirus tej niebezpiecznej choroby.
1. Wystąpienie do Prezesa RM o pomoc finansową dla:
- rolników – bioasekuracji,
- służb weterynaryjnych – zwiększenie etatu,
- myśliwych – w zakresie środków na bioasekurację oraz proces dalszej redukcji dzika.

2. Aktywacja powiatowego/gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w zakresie ASF
- nadzór nad rozwojem sytuacji w zakresie zagrożenia.
- stała gotowość w ramach PZZK/GZZK.

3. Intensyfikacja poszukiwań padłych dzików (Lasy Państwowe, Myśliwi, PSP, Policja i inne służby dostępne na terenie gmin).

4. Dalsza redukcja populacji dzików w całym powiecie.

5. Akcja informacyjno-szkoleniowa dotycząca bioasekuracji zarówno rolników, jak i myśliwych podczas polowań oraz mieszkańców powiatu mieleckiego.

6. Sprawdzić koła myśliwskie z zakresu przestrzegania bioasekuracji, wyposażenie

7. Wystąpić do Nadleśnictw na terenie powiatu mieleckiego o objęcie środkami bioasekuracji pracowników Lasów Państwowych oraz Zakładów Usług Leśnych.

20200102_090532.jpg

Dodatkowo, z inicjatywy Stanisława Lonczaka, Starosty Mieleckiego odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne Zarządu Powiatu z posłem na Sejm RP – Fryderykiem Kapinosem, który z ramienia swojego ugrupowania (PiS) brał udział w pracach komisji przygotowującej poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Projekt wpłynął do Sejmu 17 grudnia 2019 roku. W kolejnych dniach prac parlamentu przeszedł tryb od pierwszego do trzeciego czytania i został uchwalony 23 grudnia 2019.
Nowe uchwalone prawo, jak informował F. Kapinos, ingeruje aż w 9 innych ustaw, dając poszczególnym organom i instytucjom państwa możliwość podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się choroby.

mp

Galeria zdjęć

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano