Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Akcja "Zima 2022/23"

24.11.2022 Kategoria: Informacje Konsultacje


Po raz ostatni w swej kadencji obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku mieleckiego starostwa.

Zasiadający w Komisji przedstawiciele Rady Powiatu, służb mundurowych, podległych starostwu instytucji oraz pracownicy istotnych dla bezpieczeństwa wydziałów starostwa prezentowali swoje przygotowanie do akcji „Zima 2022/2023”.

Działające na terenie powiatu służby drogowe zapewniają o pełnej gotowości do zimowego utrzymania dróg. Zgromadzono niezbędne zapasy środków do posypywania dróg oraz sprzętu do ich odśnieżania. Drogowcy przyznają jednocześnie, że przygotowania te pociągnęły za sobą znacznie większe środki finansowe, niż w latach poprzednich. Ma to ścisły związek z utrzymującą się na wysokim poziomie inflacją, która znacząco wywindowała ceny zakupywanych środków i usług.

Mimo to, jak podkreślają, nie będzie ograniczeń w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki ochotnicze – jako służby interwencyjne koncentrują swoje działanie głównie na przestawieniu swojego sprzętu na okres zimowy oraz utrzymaniu go w gotowości do działania. Ze względu na specyfikę zimowej pory roku zmienia się także zakres udzielanej pomocy mieszkańcom, w tym także kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz na terenie prywatnych posesji. Jak wynikało z przedstawionych raportów, wszystkie jednostki straży osiągnęły już pełny stopień gotowości do okresu zimowego.

Policja sprawdzać będzie miejsca pobytu osób bezdomnych. Dodatkowo mundurowi zbierać będą informacje o osobach których nie stać na ogrzanie swoich domów. Informacje te będą przekazywać do stosownych służb i instytucji, aby te umożliwiły takim osobom sposobność ogrzania się, czasowego przeniesienia w inne miejsce – do rodziny lub znajomych, albo też, o ile to możliwe, pomogły choć w części w zakupie opału.

Powiatowy nadzór budowlany zapowiada wyrywkowe kontrole instalacji gazowych i kominiarskich w prywatnych posesjach. To efekt zmian przepisów prawa budowlanego. Do tej pory dotyczyło to budynków użyteczności publicznej. Teraz takim kontrolom z roku na rok poddawana będzie coraz większa liczba domów prywatnych. Jak co roku sprawdzane będą również, po opadach śniegu, wielkopowierzchniowe budynki na okoliczność zrzucania zalegającego na dachach śniegu.

Niestosowanie się do zaleceń nadzoru budowlanego karane będzie mandatami.

Szczególne znaczenie w tym czasie ma zakres świadczonej pomocy dla osób w podeszłym wieku, wielodzietnych czy ubogich. Nadzór nad pomocą kierowaną do takich osób prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Współpracuje ono ściśle ze swoimi miejskimi i gminnymi odpowiednikami, a działania tych jednostek, choć podległych terytorialnie pod samorządy, na terenie których działają, są koordynowane i wzmacniane przez PSPR. Jest to możliwe między innymi dzięki bieżącej wymianie informacji oraz ich aktualizacji zarówno co do stanu liczebnego osób wymagających pomocy, jak też jej zakresu.

Na zakończenie członkowie Komisji zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Mieleckiego na 2023 rok w zakresie dotyczącym utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak oraz Przewodniczący  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wręczyli wszystkim członkom i współpracującym z nią pracownikom starostwa listy gratulacyjne i podziękowania za wszelką okazaną pomoc i współpracę w realizacji zadań Komisji.

Jak podkreślano podczas krótkiej uroczystości, mijająca kadencja należała do najtrudniejszych, o ile nie była najtrudniejsza ze wszystkich dotychczasowych kadencji. To właśnie w latach 2020 – 2022 członkom komisji przyszło się zmagać z wyzwaniami, jakich nie doświadczono w poprzednich latach, przy czym obydwa negatywne zjawiska: pandemia wirusa Covid oraz ASF (afrykański pomór świń) nałożyły się na siebie wzajemnie. Obu zagrożeniom trzeba było sprostać, nie mając wzorców reagowania wypracowanych w latach poprzednich. Jak oceniono, w obu przypadkach członkowie Komisji stanęli na wysokości czekających ich zadań.

 

mp

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano