Absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017: bardzo dobra kondycja finansowa

28.06.2018 Kategoria: Samorząd


Rok 2017 w budżecie Powiatu Mieleckiego zakończył się nadwyżką wysokości 2 367 603,96 zł przy dochodach wysokości 142 798 540,62 zł oraz wydatkach wysokości 140 430 936 zł. Powiat zrealizował w tym czasie szereg inwestycji, które zostały wsparte 30 milionami złotych dotacji zewnętrznych. To rekord – dofinansowań takiego rzędu nie było przez ostatnich kilka lat.

Dochody Powiatu Mieleckiego rosną z roku na rok. Tym razem, w roku 2017, osiągnęły rekordową wartość ponad 142 milionów złotych – co oznacza, że były wyższe od dochodów z roku 2015 o przeszło 23 miliony złotych. Na zeszłoroczne wpływy złożyły się: subwencje (63 516 908 zł), udziały w podatkach (27 332 975,82 zł), pozostałe własne (21 130 454,49 zł) oraz dotacje (30 818202,31 zł). Warto podkreślić, że również dotacje zewnętrzne były w zeszłym roku wyjątkowo duże – wzrosły o ponad 10 milionów złotych zarówno w stosunku do roku 2016, jak i 2015.

Adekwatnie do wzrostu dochodów, wzrosły również wydatki Powiatu Mieleckiego – ze 113 milionów złotych w 2015 roku i 112 milionów złotych w 2016 roku do ponad 140 milionów złotych w roku ubiegłym. Blisko 65 milionów złotych z tej kwoty przeznaczone zostało na edukację, ponad 17 milionów złotych na transport i łączność, a ponad 9 milionów złotych – na pomoc społeczną. Kolejne pozycje zajęły: ochrona zdrowia (8 656 600,46 zł), bezpieczeństwo publiczne (8 324 473,45 zł) i polityka społeczna (6 482 228,79 zł).

Podsumowując wykonanie zeszłorocznego budżetu, warto podkreślić liczne inwestycje, które zostały zrealizowane w 2017 roku. Wiele z nich ubogaciło infrastrukturę szkół tj. remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego w I LO oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZST (środki własne – 1 634 129,89 zł; środki Funduszu Rozwoju kultury fizycznej – 600 100,00 zł); rozbudowa sali sportowej przy ZS im. prof. Groszkowskiego  (środki własne – 783 427,92 zł; środki europejskie – 1 519 280,00 zł); budowa ogrodzenia przy ZS im. prof. Groszkowskiego (środki własne – 174 100,90 zł) czy zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych osób na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych (środki własne – 129 640,00 zł;   środki PFRON – 77 000,00 zł).

W zakresie transportu i łączności do czołówki inwestycji z pewnością zaliczyć należy przebudowę ul. Wojska Polskiego (środki własne – 998 328,38 zł; budżet państwa 1 580 000,00 zł; Miasto Mielec – 920 000,00 zł) oraz przebudowę al. Niepodległości i al. Kwiatkowskiego (środki własne – 733 059,38 zł;  budżet państwa – 1 124 000,00 zł; Miasto Mielec – 735 000,00 zł). Przy współpracy z gminami wybudowano nowe chodniki o łącznej wartości 3 373 735,59 zł (środki własne – 1 558 251,63 zł; gminy – 1 815 483,96 zł) oraz wyremontowano drogi za łączną kwotę 1 475 527,10 zł (środki własne – 1 475 527,10 zł;  gminy – 36 500,00 zł). Na poprawę infrastruktury z pewnością wpłynęły także inwestycje w mosty. Remont objął przeprawy w Dąbiu i Zdziarcu (środki własne – 671 340,55 zł; budżet państwa – 834 500,00 zł) oraz Sarnowie (środki własne – 1 349 935,45 zł; Nadleśnictwo Mielec – 600 000,00 zł).

Działania powiatu w zakresie pomocy społecznej objęły szereg inwestycji w Domu Pomocy Społecznej. Wśród najważniejszych wymienić należy modernizację systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (środki własne – 107 528,37 zł; budżet państwa – 200 000,00 zł), zakup samochodu do przewozu podopiecznych ośrodka (środki własne – 94 000,00 zł, środki PFRON – 75 000,00 zł) czy wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (budżet państwa – 50 430,00 zł).

Udogodnienie dla niepełnosprawnych pojawiło się także w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego, gdzie wykonano windę (środki własne – 321 384,80 zł; środki PFRON – 106 655,20 zł). Korzystanie z urzędów starostwa ułatwił także szereg inwestycji unowocześniających budynki i obsługę klientów. Wśród zrealizowanych zadań znalazły się m.in. zakup systemu kolejkowego i wyposażenie pomieszczeń Wydziału Komunikacji (środki własne – 187 143,24 zł), termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego (środki własne – 406 666,04 zł; środki europejskie – 777 617,52 zł) czy wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych (środki własne – 655 702,94 zł; środki europejskie – 677 562,94 zł).

Jak co roku, władze samorządowe położyły duży nacisk na inwestycje w ochronę zdrowia. I tak w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu odbył się remont Oddziału Chirurgii Naczyniowej (środki własne – 1 093 802,11 zł), a także pojawił się nowy tomograf (środki własne – 1 050 766,96 zł; budżet państwa – 1 400 000,00 zł). Do mieleckiego pogotowia trafiły z kolei cztery ambulanse wraz z wyposażeniem (środki własne – 587 890,16 zł; budżet państwa – 1 344 711,84 zł) oraz dwa urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej oraz defibrylator (środki własne – 50 000,00 zł; budżet państwa – 100 000,00 zł). Ważnym wydarzeniem roku 2017 było również otwarcie Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej. Dla potrzeb tej jednostki powiat zakupił kolejną karetkę (44 469,28 zł).

Wśród służb wspartych środkami z zeszłorocznego budżetu znalazły się też jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które otrzymały od powiatu agregaty prądotwórcze i motopompy szlamowe. Zakup był możliwy dzięki 50 tys. zł wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej oraz wkładowi własnemu powiatu o takiej samej wysokości.

Władze samorządowe wsparły także zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu (kwotą 60 000,00 zł) oraz dofinansowały zakup wyposażenia pomieszczeń, wyposażenia technicznego ora zakupu sprzętu komputerowego dla komendy (gminy – 44 942,54 zł).

Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Powiatu Mieleckiego, która jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu Mieleckiego absolutorium w dniu 26 czerwca br. - W imieniu Zarządu Powiatu Mieleckiego dziękuję za przyznanie absolutorium. Zarządowi, radnym oraz wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Mielcu dziękuję za współpracę. Bez tej współpracy z pewnością nie odnieślibyśmy tak dużego sukcesu – podkreślał podczas sesji starosta.

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano