Absolutorium dla zarządu

14.06.2019 Kategoria: Informacje


Podczas dzisiejszej (14.06) sesji Rady Powiatu Mieleckiego radni rozpatrywali sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

Pierwotny plan budżetu - po stronie dochodów - wyniósł 139 140 580 zł, zaś wydatki budżetowe ustalono w wysokości 151 740 580 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżetowych, wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco: dochody zamknęły się kwotą 147 336 830,84 zł, i były wyższe o kwotę 8 196 250,84 zł. Ostateczny plan wydatków ukształtował się na poziomie 156 636 830,84 zł i był wyższy o kwotę 4 896 250,84 zł.

Wykonanie budżetu za omawiany okres przedstawia się następująco:

  • dochody wykonano w kwocie 148 204 069,84 zł co stanowi 100,59 % planu,
  • wydatki wykonano w kwocie 144 348 609,39 zł co stanowi 92,15 % planu.

Na dochody wykonane w łącznej kwocie 148 204 069,84 zł złożyły się: subwencja oświatowa – 56 432 648 zł, wyrównawcza – 6 236 002 zł, równoważąca – 1 321 583 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 937 530 zł, dotacje budżetu państwa – 18 954 133,38 zł, dochody uzyskane przez powiat z tytułu udziału w podatkach: PIT – 29 242 967 zł i CIT – 1 873 793,16 zł, środki europejskie – 10 890 434,25 zł, pozostałe dochody własne powiatu – 22 314 979,05 zł (m.in. wpływ z usług, z opłat komunikacyjnych, ze sprzedaży nieruchomości, dochody z najmu, pomoc finansowa).

Największą pozycję w strukturze wydatków budżetowych w 2018 roku stanowiły wydatki na utrzymanie placówek oświatowych w kwocie 62 633 173,36 zł co stanowi 43,39 % budżetu (wydatki bieżące 62 535 709,96 zł, wydatki majątkowe 97 463,40 zł).

Na drugim miejscu plasują się wydatki na infrastrukturę drogową – 18 156 873,39 zł co stanowi 12,58 % budżetu (wydatki bieżące 5 712 940,15 zł, wydatki majątkowe 12 443 933,24 zł).

Trzecią wielkość wśród wydatków stanowiły wydatki na administrację publiczną – 15 589 009,94 zł co stanowi 10,80 % budżetu (wydatki bieżące 13 588 822,38 zł, wydatki majątkowe 200 187,56 zł). Czwartą pozycję stanowiły wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym – 12 047 491,84 zł, co stanowi 8,35 % budżetu (wydatki bieżące 8 782 000,24 zł, wydatki majątkowe 3 265 491,60 zł).

Następne pozycje stanowiły wydatki na pomoc społeczną w wysokości 9 292 442,36 zł co stanowi 6,44 % budżetu (wydatki bieżące 9 280 320,35 zł, wydatki majątkowe 12 122,01 zł), na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 7 254 120,29 zł co stanowi 5,03 % budżetu (wydatki bieżące 2 061 362,29 zł wydatki majątkowe 5 192 758,00 zł), polityki społecznej - 6 102 074,64 zł co stanowi 4,23 % budżetu (wydatki bieżące 6 101 436,64 zł, wydatki majątkowe - 638,00 zł) oraz pozostałe wydatki to m.in. wydatki na rolnictwo, leśnictwo, działalność usługowa, ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i wyniosły one 13 273 423,57 zł co stanowi 9,20 %budżetu (wydatki bieżące 12 428 697,73 zł, wydatki majątkowe 2 644 725,84 zł).

Zobowiązania ogółem (wg Rb-28S) na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 4 974 908,09 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2018 z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 21 967 153 zł i zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2 000 000 zł.

W odniesieniu do wydatków, w 2018 roku wprowadzonych zostało szereg oszczędności oraz zredukowano koszty działalności powiatu, co spowodowało wygospodarowanie wolnych środków w wysokości 17 163 765 zł, które zostaną wydatkowane w 2019 roku na bieżące funkcjonowanie Powiatu oraz na zadania inwestycyjne.

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły, udzielając jednogłośnie (25 głosów „za”) Zarządowi absolutorium z jego wykonania.

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano