A A A

Blisko 5 milionów złotych na inwestycje dla Powiatu Mieleckiego

25.06.2020 Kategoria: Inwestycje


Powiat Mielecki otrzyma blisko 5 milionów złotych wsparcia w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Promesę przekazał dziś Staroście Powiatu Mieleckiego Stanisławowi Lonczakowi Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos.

Środki przyznawane w ramach tarczy antykryzysowej są odpowiedzią na straty w przychodach, jakie samorządy poniosły w związku z panującą pandemią koronawirusa. To jeden z elementów rządowego pakietu stymulującego rozwój gospodarki, który w swoim założeniu ma wesprzeć gminy i powiaty w realizacji inwestycji – zarówno tych trwających, jak i zupełnie nowych.

– Pieniądze będą przyznawane w formie przelewów na wniosek samorządów, bez zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i każdego powiatu w Polsce – podkreśla Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos.

Jak wylicza, w skali całego kraju, „Tarcza dla samorządów” obejmie wsparcie o łącznej kwocie blisko 6 miliardów złotych.  Na prawie 31 milionów złotych opiewać będzie natomiast pomoc, jaką w ramach FIS uzyskają samorządy w naszym powiecie. Oprócz kwoty 4 832 974,00 zł przekazanej Powiatowi Mieleckiemu, promesy otrzymały także: Miasto Mielec – 15 mln 225 tys. zł, Gmina Mielec – 2 mln 12 tys. zł, Radomyśl Wielki – 2 mln 822 tys. zł, Tuszów Narodowy – 2 mln 33 tys. zł, Wadowice Górne – 1 mln 9 tys. zł, Przecław - 1 mln 305 tys. zł, Borowa - 597 tys. zł, Czermin – 500 tys. zł, Gawłuszowice – 500 tys. zł, Padew Narodowa – 500 tys. zł. Środki zostały podzielone zgodnie z parytetem zaplanowanych inwestycji, na podstawie wyliczonego algorytmu.

- To wsparcie jest dla nas bardzo ważne i cieszy, bo podobnie jak inne samorządy, obecnie odnotowujemy w budżecie  spadki wpływów z podatków. Dziękuję rządowi na czele z Premierem RP Mateuszem Morawieckim za wsparcie przekazane dla naszego samorządu oraz Posłowi na Sejm RP Fryderykowi Kapinosowi, który dziś przekazał nam promesę – mówi Stanisław Lonczak, Starosta Powiatu Mieleckiego.

Posłuchaj Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka:Jak podkreśla, w tej trudnej sytuacji, w jakiej samorządy znalazły się przez panującą pandemię koronawirusa, pieniądze na pewno okażą się cennym wsparciem w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć – choćby tych drogowych, które Powiat Mielecki zamierza sfinalizować jeszcze w bieżącym roku. – Nakładów inwestycyjnych potrzebują także nasze placówki oświatowe oraz szpital specjalistyczny. Możliwe, że część środków z dotacji przeznaczymy także na realizację inwestycji w tych miejscach. O wszystkim zadecydujemy po dokonaniu analizy najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych – zaznacza starosta.

Wnioski do FIS samorządy będą mogły składać za pośrednictwem urzędów wojewódzkich już od sierpnia. Transfer finansowego wsparcia na konta samorządów przewidziany jest natomiast na wrzesień br.

ms

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano