A A A

365 dni dyrektora Gałuszki

03.12.2020 Kategoria: Informacje


W dniu dzisiejszym dyrektor mieleckiego pogotowia zaprosił mieleckie media na konferencję prasową na której podsumował swój pierwszy rok pracy. W konferencji wziął udział Starosta Stanisław Lonczak oraz Wicestarosta Andrzej Bryła.

Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu Grzegorz Gałuszka podsumował pierwszy rok swojej pracy. Jeszcze na początku tego roku nie spodziewał się, że rok 2020 będzie wyjątkowo inny od poprzednich. Kiedy w marcu ogłoszono oficjalnie, że w Polsce jest pierwszy pacjent zakażony wirusem Covid19 - wiadomo było, że to będzie rok pełen wyzwań. Pokazują to pierwsze statysyki przygotowane przez mieelckie pogotowie:

 • 8728 wyjazdów w Mielcu, tj. wzrost o 30% w stosunku do ubiegłego roku. Razem 22 580 wyjazdów.
 • 1152 transporty Covid19 - realizowane przez 4 karetki
 • 3882 wymazy Covid19 - realizowane przez 3 karetki
 • zatrudnienie - wzrost o 70 osób w stosunku do 2019 roku. Obecnie w pogotowiu pracuje 224 osoby w tym 89 na etacie.

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu jako partner w projekcie pn. "Poprawa bezpieczeńśtwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa Sars-CovV-2 wydatkował 1 992 716,44zł. W ramach projektu zostały zakupione między innymi: 3 ambulanse wraz z pełnym wyposażeniem medycznym, 4 urządzenia do dezynfekcji, 3 respiratory transportowe, 2 defibrylatory oraz środki do dyzenfekcji oraz środki ochrony osobistej.

W ramach otrzymanych dotacji zakupiono:

 • respirator transportowy - dotacja 30 000 zł z gminy Wadowice Górne
 • 3 sztuki termometrów oraz odzież ochronną dla pracowników - dotacja 5000 zł z gminy Czermin

Przyjeto również darowizny nowego sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia medycznego:

 • kamera wifi do videolarygoskopu 3 sztuki - wartość ogółem 4 854,88 zł - darczyńca Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" w Mielcu
 • sprzęt medyczny o wartości 17 927,91 zł - darczyńca gmina Przecław
 • ssak OB wraz z wypiosażeniem na wartość 4 278,96 oraz termometr na wartość 774,36 zł - darczyńca gmina Radomyśl Wielki
 • urządzenia do kompresji klatki piersiowej  Easy Pulse, 3 sztuki na wartość 108 540,00 zł od Ministerstwa Zdrowia.

Na specjalne wydzielone dla darowizn pieniężnych konto bankowe PSPR SPZ wpłynęło 305 493,55 zł z tego:

 • od prywatnych darczyńców 16 208,55 zł
 • od firm i parafii 289 285,00 zł

Środki z tych darowizn zostały wydatkowane m. in. w następujących celach:

 • z darowizny pieniężnej Lockheed Martin zakupiono 2 defibrylatory, respirator, 2 urządzenia do dezynfekcji karetek oraz 2 koncetratory tlenu.
 • z pozostałych darowizn pieniężnych od osób fizycznych, firm, parafii zakupiono na bieżące potrzeby środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne, jak również leki i sprzęt medyczny jednorazowy.

Mieleckie Pogotowie złożyło również wniosek w projekcie koordynowanym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach którego zostaną zakupione:

 • 3 ambulanse na wartość 1 500 000,00 zł
 • środki do dezynfekcji na wartość 30 460,00 zł
 • środki ochrony indywidualnej na wartość 259 540,00 zł

Zarząd Powiatu Mieleckiego również przyznał dotację w kwocie 600 000,00 zł na zakup nowego ambulansu.

Dyrektor Grzegorz Gałuszka podziękował wszystkim darczyńcom za pomoc w tym trudnym okresie. Zakupiony sprzęt medyczny oraz zgromadzone środki finansowe na pewno przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mieelckiego. Dyrektor Gałuszka przede wszystkim podziękował również swojej załodze, swoim pracownikom za to że obdarzyli go zaufaniem, które przełożyło się na zrozumienie w tych trudnych czasach. Dzięki wspólnym działaniom zostało ograniczone do minimum zagrożenie zakażenia się koronawirusem.

ar

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano