17 milionów złotych na szpitalne inwestycje

30.01.2019 Kategoria: Inwestycje


Mielecki szpital wzbogacił się w nowy blok operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz nowe pomieszczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Uroczyste otwarcie wyremontowanych pomieszczeń odbyło się we wtorek, 29 stycznia. Zaprezentowano wówczas przychodnię opieki nocnej i świątecznej oraz nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jego remont został zrealizowany łącznie z rozbudową bloku operacyjnego. Otwarcie tej inwestycji szpital zrealizował jednak już w październiku 2018 roku i od tamtej pory nowoczesne sale operacyjne służą już pacjentom.

Zakończenie ciągu dalszego prac przypieczętowali wspólnym przecięciem wstęgi: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Damian Brud, Starosta Powiatu Mieleckiego kadencji 2014-2018 Zbigniew Tymuła oraz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Leszek Kwaśniewski. Nowe pomieszczenia poświęcił szpitalny kapelan, ks. Wiesław Znamirowski.

Udział w uroczystym otwarciu, oprócz osób, które dokonały oficjalnego otwarcia inwestycji, wzięli także: Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego Maciej Jemioło, radni Rady Powiatu Mieleckiego: Waldemar Barnaś, Stanisław Kagan, Stefan Rysak, Józef Smaczny i Grzegorz Tychanowicz, Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Dyrektor rzeszowskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Bugaj, Dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Bieniek, Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu Maria Napieracz, Członkowie Zarządu Firmy Budowlanej Arkada Zenon Nykiel i Andrzej Padykuła oraz ordynatorzy poszczególnych oddziałów szpitalnych.

Przybyłych na uroczystość przywitał dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski. W krótkim przemówieniu wyliczył, że zrealizowane w obrębie szpitala inwestycje kosztowały łącznie 17 milionów złotych, przy czym aż pięć milionów złotych wydatkowano na zakup nowego sprzętu. – Są to inwestycje na miarę XXI wieku, które z pewnością przez lata będą służyć mieszkańcom powiatu mieleckiego i przyczynią się do ochrony ich zdrowia – podkreślał. Zaznaczył jednocześnie, że realizacja zadań nie byłaby możliwa bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Podziękowania od całej szpitalnej załogi usłyszał w pierwszej kolejności Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, który wsparł projekt pn. „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” kwotą blisko 10 milionów złotych. – Dziękuję władzom samorządowym kadencji 2014-2018 za przekazanie na realizację tego samego projektu czterech milionów złotych oraz miliona złotych na zaadaptowanie pomieszczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Chciałbym podziękować również Panu Staroście Stanisławowi Lonczakowi oraz Zarządowi i Radzie obecnej kadencji za uwzględnienie w planie budżetowym trzech milionów złotych na modernizację szpitalnych oddziałów w roku 2019 – mówił dyrektor.

- To moment, w którym wieloletnie wysiłki władz samorządowych znalazły swój finał. Chciałbym podziękować wszystkim moim poprzednikom z samorządu powiatowego, którzy podjęli się tego dzieła. Myśl o nim pojawiała się już od 2011 roku, za czasów starostów Smacznego i Chrabąszcza, do końca doprowadził ją zaś starosta Tymuła – mówił obecny włodarz powiatu Stanisław Lonczak. W dalszych słowach złożył podziękowania na ręce Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, który dofinansował zadanie, a także  na ręce wykonawców obydwu zadań i Dyrektora Oddziału NFZ w Rzeszowie Roberta Bugaja, który osobiście pojawił się na otwarciu. – Cieszę się, że wspólnie uczestniczymy dziś w ceremonii poświęcenia i otwarcia zmodernizowanych pomieszczeń, wyposażonych dodatkowo w nowoczesny sprzęt. Tak naprawdę to sprzęt decyduje w pierwszej kolejności o jakości leczenia i jego skuteczności. Wierzę, że będzie służył pacjentom szpitala przez wiele kolejnych lat – podkreślał starosta Stanisław Lonczak.

Nadzieję na to, że remonty w szpitalu przełożą się na komfort pacjentów wyraził  też Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski. Przekazał on na ręce starosty Stanisława Lonczaka i dyrektora Leszka Kwaśniewskiego dwa obrazy prezentujące widok na miasto. - W imieniu mielczan proszę, byście pamiętali nie tylko o powiecie, ale także o mieszkańcach miasta. Dziękuję za podjęte działania oraz za te plany, które macie w głowach na najbliższe lata – powiedział.

Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Mieleckiego kadencji 2014-2018 Zbigniew Tymuła. - Otwieramy najważniejszą inwestycję. Blok operacyjny i OIOM to serce szpitala. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie dobra współpraca – powiedział, podobnie jak poprzednicy składając podziękowania na ręce marszałka województwa, służb zaangażowanych w realizację zadań oraz samych wykonawców. – Dziękuję firmie Pana Romana Olszowego, która zrealizowała przychodnię nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz firmie Arkada. Ta firma pracowała na żywym organizmie i budowała blok operacyjny w chwili, kiedy za ścianą trwały zabiegi. Mimo tych niedogodności, zadanie zostało wykonane dobrze i na czas – zaznaczał starosta Tymuła.

Przypomnijmy. Rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz bloku operacyjnego w mieleckim szpitalu została zrealizowana w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” o łącznej wartości 14 085 740,54 zł. Inwestycję dofinansowano kwotą blisko 10 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020.

Adaptacja pomieszczeń przychodni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej kosztowała z kolei 1 528 300,00 zł. Jej przenosiny w sąsiedztwo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego były następstwem ustawy wprowadzającej sieć szpitali oraz rozporządzenia ministra zdrowia z 28 czerwca 2017 roku.

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano