A A A

O koronawirusie na konferencji prasowej

19.11.2020 Kategoria: Koronawirus


ikonka_slabowidzaca_gotowa_4.png
Najważniejsze informacje dotyczące walki samorządu Powiatu Mieleckiego z wirusem COVID-19 przekazane zostały podczas konferencji prasowej w czwartek, 19 listopada.

W powiecie mieleckim, od początku epidemii aż do dziś, odnotowano łącznie 2601 zakażeń. Ich liczba gwałtownie rosnąć zaczęła końcem października. Niestety, wraz ze wzrostem stwierdzonych przypadków, nastąpił znaczny przyrost spowodowanych koronawirusem zgonów. – Na dzień 1 listopada w powiecie, z powodu COVID-19, zmarło 19 mieszkańców; stan zgonów na dzień 18 listopada liczył już z kolei 57 osób. Ten znaczny, trzykrotny wzrost nastąpił w ciągu zaledwie trzech tygodni. Powiat mielecki, niestety, był przez ten czas jednym z liderów w statystykach z Podkarpacia – mówił podczas konferencji prasowej Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

Gwałtowny przyrost liczby zakażonych i co za tym idzie – liczby osób wymagających hospitalizacji, doprowadził do licznych utrudnień w funkcjonowaniu lokalnej służby zdrowia. Jak wyliczył starosta mielecki na przestrzeni tych tygodni powiatowy szpital borykał się m.in. z brakiem osocza ozdrowieńców czy leków hamujących rozwój wirusa; sprawnemu niesieniu pomocy potrzebującym na przeszkodzie stały także braki kadrowe. W ostatnich dniach liczba zakażeń wśród personelu medycznego waha się w okolicach 100 osób. – W przypadku podejrzenia zakażeń wśród pracowników doskonale zdaje jednak egzamin zakupiona w ostatnim czasie platforma molekularna, która pozwala na uzyskanie wyniku testu na obecność koronawirusa już w ciągu około czterech godzin. Podczas gdy w innych placówkach personel przebywa w długotrwałych izolacjach, w mieleckim szpitalu jesteśmy w stanie szybko określić, jaki jest stan zdrowia pracowników szpitala – dodał starosta.

Wszystkim pracownikom placówek medycznych podległych mieleckiemu starostwu – a więc szpitala i pogotowia – podziękowania za pracę w trudnych warunkach złożyli obaj starostowie: Stanisław Lonczak i Andrzej Bryła.

- Zakres zadań, jakie spoczęły na tych służbach, w czasie pandemii znacznie się poszerzył. Dla przykładu, mieleckie pogotowie obsługujące pięć powiatów, ma 16 karetek systemowych, cztery karetki transportowe służące do przewozu osób zakażonych koronawirusem oraz dwa ambulanse pobraniowe – wyliczał Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła. Jak podkreślał, w pogotowiu, tak jak i w każdym innym miejscu pracy, zdarzają się zakażenia ratowników dekompletujące załogę. – Musimy wykonać wiele starań, aby wszystkie z wymienionych ambulansów miały pełną obsadę. Są sytuacje, w których, by utrzymać tabor, do karetki wsiada dyrektor pogotowia i koordynator medyczny. Ponadto duża część pracowników pogotowia została przeszkolona w zakresie pobierania wymazów. Podczas gdy więc wiele samorządów sygnalizuje, że na wymazy trzeba długo czekać, my mamy ten komfort, że udaje się je pobierać w sposób sprawny – mówił o zastosowanych rozwiązaniach wicestarosta.

Nie były to jednak jedyne podjęte działnaia. By walczyć z wirusem, 23 października br. Zarząd Powiatu Mieleckiego na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu podjął decyzję o zwiększeniu liczby tzw. łóżek covidowych w mieleckim szpitalu do 110. Zmiana wymagała organizacji szpitala „po nowemu” - wiązała się z ponowną organizacją sal, innym rozlokowaniem sprzętu oraz zmianą systemu pracy personelu. Pomysł, z powodzeniem, został jednak wdrożony w życie.

Zarząd Powiatu Mieleckiego podjął także decyzję o zakupie 30 przenośnych koncentratorów tlenu, które stanowić będą doraźną pomoc dla chorych, a także 92 sterylizatorów powietrza – ulokowanych już w ciągach komunikacyjnych w podległych starostwu jednostkach. Władze skierowały też środki na zakup laptopów dla edukujących się zdalnie niepełnosprawnych dzieci, a wcześniej, kiedy jeszcze edukacja odbywała się w trybie stacjonarnym, zadecydowały o refundacji zakupu przyłbic dla wszystkich uczniów i pracowników szkół będących jednostkami organizacyjnymi powiatu.

Kończąc konferencję starostowie zaapelowali o to, by zagrożenia w postaci koronawirusa nie lekceważyć. – Warto, byśmy stosowali się do obowiązujących zasad sanitarnych, nosząc maseczki, dezynfekując dłonie i zachowując dystans społeczny – przypominali.

Szczegóły konferencji do odsłuchania w materiale video, który zostanie wkrótce opublikowany.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano