Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Komunikat w sprawie obsługi interesantów

02.11.2020 Kategoria: Koronawirus


KOMUNIKAT
STAROSTY MIELECKIEGO
z dnia 2 listopada 2020 r.
w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) z dniem

3 listopada 2020 roku - do odwołania

w Starostwie Powiatowym w Mielcu bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie w trybie szczególnym, w systemie ograniczonej dostępności:

1. W budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul Wyspiańskiego 6. 39-300 Mielec, obsługa stron załatwiających sprawy w Wydziałach Starostwa, odbywać się będzie w następujący sposób:

- sprawy załatwiane są telefonicznie lub drogą pocztową lub przez e-PUAP,
- interesanci, którzy telefonicznie umówią termin wizyty, będą mogli załatwić sprawę w siedzibie Urzędu, w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem,
- wnioski i podania nie wymagające potwierdzenia złożenia dokumentu, należy składać w wyznaczonym miejscu obok Portierni (główne wejście do budynku),
- wnioski i podania wymagające potwierdzenia są przyjmowane w Punkcie podawczym na parterze budynku, w godzinach: poniedziałek 8:00 - 16:30, wtorek, środa, czwartek 8:00 - 15:30 oraz w piątek 8:00 - 14:30..

2. Kontakt z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Mielcu mającym siedzibę w Starostwie Powiatowym w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, będzie odbywał się wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 17/788 62 00, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz pod adresem e-mail: biuro@pinb.mielec.pl.

3. W budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul Sękowskiego 2b - Wydział Komunikacji, 39-300 Mielec, obsługa stron odbywać się będzie w następujący sposób:

Obsługa osób w Wydziale Komunikacji odbywa się po wcześniejszym umówieniu spotkania internetowo lub telefonicznie

INTERNET
Kolejka internetowa do Wydziału Komunikacji http://www.kolejka.powiat-mielecki.pl/ Całodobowo
TELEFONICZNIE
Rejestracja Pojazdów tel. nr 17 78 00 424

Pn 7:30 - 16:30
Wt 7:30 - 15:30
Śr 7:30 - 15:30
Cz 7:30 - 15:30
Pt 7:30 - 14:30 

So zamknięte
Nd zamknięte

Zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu,wyrejestrowanie pojazdu tel. nr 17 78 00 426

Pn 7:30 - 16:30
Wt 7:30 - 15:30
Śr 7:30 - 15:30
Cz 7:30 - 15:30
Pt 7:30 - 14:30 

So zamknięte
Nd zamknięte

Odbiór dowodów rejestracyjnych, zmiany w dowodach tel. nr 17 78 00 447

Pn 7:30 - 16:30
Wt 7:30 - 15:30
Śr 7:30 - 15:30
Cz 7:30 - 15:30
Pt 7:30 - 14:30 

So zamknięte
Nd zamknięte

Prawa Jazdy tel. nr 17 78 00 429

Pn 7:30 - 16:30
Wt 7:30 - 15:30
Śr 7:30 - 15:30
Cz 7:30 - 15:30
Pt 7:30 - 14:30 

So zamknięte
Nd zamknięte

Adres skrytki Epuap /4rb2gaa99s/SkrytkaESP

INFORMACJE DODATKOWE
  • prosimy o zgłaszanie się do wydziału przed umówioną godziną
  • osoby proszone będą o wejście do stanowiska obsługi wskazane przez  pracownika


Czynności związane ze zgłaszaniem zbycia pojazdu oraz nabycia pojazdu bez dokonywania jego rejestracji można dokonywać poprzez

W poczekalni Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu może przebywać ilość osób wynikająca z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Osoby przebywające w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji powinny stosować sie do obecnie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.


Płatności za usługi w Wydziale Komunikacji można realizować kartą płatniczą na stanowisku obsługi, gotówką lub kartą płatniczą we wpłatomatach znajdujących się na poczekalni.

4. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mającej siedzibę w budynku przy ul. Sękowskiego 2b wszystkie sprawy należy ustalać telefonicznie. Kontakt: 17/788 49 78 lub 606 503 243. Nie przyjmujemy klientów nie umówionych telefonicznie! Wszelkie dokumenty należy dostarczać pocztą tradycyjną, mailową lub bezpośrednio do skrzynki podawczej zlokalizowanej wewnątrz budynku Poradni - bezpośrednio przy drzwiach wejściowych.

UWAGA:

1) Numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa znajdują się na stronie: https://powiat-mielecki.pl/ w zakładce KONTAKT.

2) Adres e- mailowy: starostwo@powiat-mielecki.pl

3) Adres skrzynki ePUAP : 4rb2gaa99s

4) Wszystkie druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej powiatu pod adresem: https://powiat- mielecki.pl/ w zakładce STAROSTWO, wybierając odpowiedni WYDZIAŁ lub BIURO, (menu danego wydziału lub biura pojawi się w żółtej ramce po prawej stronie).

Mając na uwadze obowiązek zachowania zwiększonego reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem zachorowania na Covid, prosimy o dostosowanie się do ustaleń organizacyjnych zawartych w Komunikacie, a osoby przybywające w urzędzie o zasłanianie nosa i ust, dezynfekowanie rąk oraz o zachowanie dystansu.

5. Nieodpłatna Pomoc Prawna

Szczegóły komunikatu w linku: https://powiat-mielecki.pl/aktualnosci/wazny-komunikat-ws-nieodplatnej-pomocy-prawnej-l 106.html

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano