A A A

Komunikat dotyczący funkcjonowania Wydziału Komunikacji

18.03.2020 Kategoria: Koronawirus


KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
 z dnia 17 marca 2020 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Mieleckiego, z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa, od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania, wprowadza się nowe zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b 39-300 Mielec.

Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji, załatwiane będą poprzez złożenie kompletu dokumentów wraz z tablicami rejestracyjnymi, jeżeli są wymagane, wysłanych pocztą lub kurierem na adres Satrostwa Powiatowego w Mielcu lub osobiście w Wydziale Komunikacji przy ul. Sękowskiego 2b w Mielcu u portiera wyłącznie po uprzedniej rezerwacji internetowej bądź telefonicznej w godzinach 8.00 – 11.00.

Przed złożeniem dokumentów, wskazany jest kontakt telefoniczny z pracownikami starostwa, w celu uzgodnienia wymaganych wniosków, niezbędnych załączników oraz opłat, pod niżej podanymi numerami telefonów:

• Rejestracja pojazdów (dotychczasowy bilet „A”): 17 78 00 421; 17 78 00 427; 17 78 00 428,
• Wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu, wtórnik tablicy, dodatkowa tablica, zaświadczenia (dotychczasowy bilet „B”):
17 78 00 426,
• Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych, wpisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego, dopisanie/wykreślenie współwłaściciela, wtórnik nalepki kontrolnej (dotychczasowy bilet „C”): 17 78 00 447.
• Prawa jazdy (dotychczasowy bilet „D”, „E”, „G”): 17 78 00 429; 17 78 00 430.
• Transport, ośrodki szkolenia kierowców (dotychczasowy bilet „H”, „I”); 17 78 00 424.

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty muszą być złożone w pojedynczej, zaklejonej kopercie. Koperta winna być opisana w sposób następujący:
- imię i nazwisko oraz rodzaj sprawy (np. rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie, prawa jazdy, transport, ośrodki szkolenia kierowców, drogi).

Uwaga! We wniosku znajdującym się w kopercie należy bezwzględnie podać numer telefonu i adres do korespondencji.

Rezerwacji telefonicznej można dokonać pod numerami telefonów:

(17) 78 00 424
Dotychczasowy bilet „A” – dotyczy spraw rejestracji pojazdów
Dotychczasowy bilet „B” – dotyczy wyrejestrowania pojazdów i zgłoszenia nabycia/zbycia

(17) 78 00 447
Dotychczasowy bilet „C” – dotyczy odbioru stałych dowodów rejestracyjnych

(17) 78 00 430; (17) 78 00 429
Dotychczasowy bilet „D” – dotyczy praw jazdy

(17) 78 00 424
Dotychczasowy bilet „H” oraz „I” – dotyczy transportu i ośrodków szkolenia kierowców

Szczegółowy wykaz spraw znajduje się na stronie internetowej powiatu mieleckiego pod adresem: http://www.kolejka.powiat-mielecki.pl/

Rezerwacja internetowa pozostaje bez zmian.

Wyżej wymienione sprawy, można również załatwić korespondencyjnie za pośrednictwem poczty lub kuriera. W tym celu należy przesłać na adres Urzędu, tj.:

Starostwo Powiatowe w Mielcu,
Wydział Komunikacji,
39-300 Mielec,
ul. Wyspiańskiego 6

-
wypełniony i podpisany obustronnie wniosek do konkretnej sprawy z podanym numerem telefonu do kontaktu i zwrotnym adresem korespondencyjnym,
- wszystkie wymagane załączniki do wniosku,
- dowody dokonanych wymaganych opłat na rachunek Starostwa Powiatowego w Mielcu, nr konta bankowego: 94 1020 4391 0000 6502 0170 9484, (opłata skarbowa nr konta bankowego 96 1020 4391 0000 6802 0167 5545),
- w przypadku sprawy dot. rejestracji pojazdu, tablice rejestracyjne lub w przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, podpisane oświadczenie o braku tablic,

Druki wniosków do konkretnych spraw w Wydziale Komunikacji można pobrać ze strony internetowej: www.powiat-mielecki.pl ; zakładka: dla mieszkańców/ wydział Komunikacji.

Niekompletne wnioski, zawierające braki formalne, po nieskutecznym wezwaniu do usunięcia braków, pozostaną bez rozpoznania. Rozpatrzenie i załatwienie sprawy przez Urząd nastąpi zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zaleca się by odbiór stałych dowodów rejestracyjnych odbywał się drogą pocztową po wcześniejszym przesłaniu na adres Starostwa odpowiednich dokumentów oraz wskazania zwrotnego adresu korespondencyjnego.

Zachęcamy również do składania wniosków zbycia/nabycia pojazdu drogą pocztową lub w formie elektronicznej (skrzynka podawcza ePUAP).

Dyrektor Wydziału Komunikacji

ms
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano