A A A

Komunikat dotyczący funkcjonowania Starostwa Powiatowego

13.03.2020 Kategoria: Koronawirus


KOMUNIKAT
STAROSTY MIELECKIEGO
 z dnia 13 marca 2020 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Mieleckiego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuję:

1. W budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec od dnia 16 marca 2020 r. sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr. tel. (17) 78 00 500, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do Urzędu oraz pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobiście za uprzednim zgłoszeniem telefonicznym i umówieniem terminu spotkania.
Składanie dokumentów odbywa się w Punkcie Podawczym znajdującym się na parterze Urzędu w godz. od 8.00-11.00.

2.Interesanci umówieni telefonicznie będą wpuszczani do budynku przez portiera po uzyskaniu  informacji -  kto?, do kogo?, i w jakim celu przybył? Następnie, zejdzie do nich pracownik danego wydziału/instytucji.

3. Kontakt z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Mielcu mającym siedzibę w Starostwie Powiatowym w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, będzie odbywał się wyłącznie telefoniczne pod nr tel. (17) 788 62 00, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez e-PUAP oraz pod adresem e-mail: biuro@pinb.mielec.pl.

4. W budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec, w którym mieści się Wydział Komunikacji od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania obsługa stron będzie się odbywać po wcześniejszej rejestracji telefonicznej na wyznaczoną godzinę w danym dniu. Rezerwacji telefonicznej można dokonać pod numerami telefonów:

(17) 78 00 424
Dotychczasowy bilet „A”:
sprawy rejestracji pojazdów.
Rezerwacja internetowa pozostaje bez zmian.


Dotychczasowy bilet „B”:
- wyrejestrowanie pojazdu,
- zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu,
- wtórnik tablicy,
- dodatkowa tablica rejestracyjna,
- zaświadczenia.


(17) 78 00 447

Dotychczasowy bilet „C”:
- odbiór stałych dowodów rejestracyjnych,
- wpisanie adnotacji "HAK, "GAZ", "VAT",
- dopisanie i wykreślenie współwłaściciela,
- wtórnik nalepki kontrolnej.

Zaleca się by odbiór stałych dowodów rejestracyjnych oraz złożenie zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu odbywało się drogą pocztową po wcześniejszym przesłaniu na adres Starostwa odpowiednich dokumentów oraz wskazania zwrotnego adresu korespondencyjnego.

(17) 78 00 430

Dotychczasowy bilet „D” w sprawach:
- odbioru dokumentu prawa jazdy,
- złożenia wniosku o wydanie dokumentu prawa jazdy,
- odbioru dokumentu po zatrzymaniu/cofnięciu uprawnień kierowcy,
- wydania skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
- wydania profilu kandydata na kierowcę,
- złożenie wniosku i odbiór pozwolenia na pojazdy uprzywilejowane i prawo jazdy międzynarodowe.

5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Sękowskiego 2 b w Mielcu w dniach 16.03.2020 do 27.03.2020r. odwołuje wszystkie planowane wizyty, warsztaty oraz wszelkie terapie indywidualne. Sekretariat Poradni będzie otwarty od godz. 8.00 do 11.00.

6. W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej porady będą udzielane jedynie w formie telefonicznej:

PUNKT I - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
•    Radomyśl Wielki: poniedziałek, piątek od 8:00 do 13:00, środa od 8:00 do 13:30, tel. 014 686 50 77,
•    Przecław: wtorek, czwartek od 8:00 do 13:00,– tel. 513 877 323 lub tel. 505 239 554.

PUNKT II - NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO - Fundacja „MASZ PRAWO”
•    Padew Narodowa: wtorek, piątek od 14:00 do 19:00, środa od 10:00 do 15:00, tel. 608 362 422
•    Wadowice Górne:, wtorek, czwartek od 8:00 do 13:00, tel. 531 568 465
•    
PUNKT III - NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO – Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich Nowy Horyzont
•    Tuszów Narodowy: poniedziałek, środa, piątek od 8:00 do 14:00, tel. (17)7 774 37 24,
•    Gawłuszowice: wtorek, czwartek od 14:00 do 20:00, tel. 665 764 827

PUNKT IV: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – radcy prawni
•    Mielec: poniedziałek – piątek od 8:00 do 12:00, tel. (17) 780 05 58.

PUNKT V: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - adwokaci
•    Mielec: poniedziałek – piątek od 12:00 do 16:00, tel. (17) 780 05 58.
 
7. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Żeromskiego 34 w Mielcu informuje o odwołaniu posiedzeń składów orzekających zaplanowanych od dnia 16 marca 2020r. O nowym terminie komisji zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.

8. Numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa znajdują się na stronie powiat-mielecki.pl. w zakładce kontakt. Zachęcam do wykorzystywania alternatywnego sposobu komunikacji z urzędem: przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski przez pocztę elektroniczną: starostwo@powiat-mielecki.pl  lub telefonicznie.  

Starosta Mielecki mając na uwadze bieżącą ocenę stanu zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19 (koronawirusem) w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Mieleckiego i pracowników Starostwa oraz konieczność podejmowania profilaktycznych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa apeluje do klientów/petentów Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego o dostosowanie się do powyższych wskazówek.

Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano