zadania_wydzialu22.jpg

1) udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
2) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,
3) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
4) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
5) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia oraz wnoszenie ewentualnego sprzeciwu w tych sprawach,
6) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia w przypadku naruszeń przepisów budowlanych,
7) zatwierdzanie projektu budowlanego odrębną decyzją lub odmowa takiego zatwierdzenia,
8) nakładanie postanowieniem obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
9) odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
10) odmowa wydania pozwolenia na budowę w razie niespełnienia określonych wymagań ustawowych,
11) wydawanie decyzji o odmowie zmiany lub zmianie pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
12) stosowanie przepisów z zakresu ochrony środowiska w prowadzonych postępowaniach dotyczących pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych albo ich części,
13) prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oraz przechowywanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę i zgłoszeń wykonania robót budowlanych,
14) przenoszenie za zgodą poprzedniego inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
15) przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję
o warunkach zabudowy,
16) wydawanie decyzji o wyłączaniu obowiązku zapewnienia kierownictwa budowy i wykonywania niektórych czynności przez kierownika budowy,
17) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów wymagających zgłoszenia.
18) wydawanie dziennika budowy lub montażu,
19) rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określanie granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania
z nich w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
20) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
21) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i wnoszenie ewentualnego sprzeciwu w tych sprawach,
22) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem oraz udzielanie pozwolenia na ich rozbiórkę,
23) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę na rzecz innej osoby,
24) uzgadnianie projektowych rozwiązań dla obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych
25) wydawanie dziennika rozbiórki,
26) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego stanowiących zadania organu administracji architektoniczno-budowlanej, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą,
27) bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
28) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
29) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali na podstawie art.2 ust.3 ustawy o własności lokali,
30) prowadzenie w granicach swojej właściwości analiz w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu,
31) przekazywanie Wojewodzie Podkarpackiemu uwierzytelnionych kopii rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę i uwierzytelnionej kopii rejestru decyzji pozwoleń na budowę w określonych terminach,
32) przekazywanie do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, kopii decyzji o pozwoleniu na budowę, o zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części, o rozbiórce obiektu budowlanego,
33) opracowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i organów nadrzędnych,
34) udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
35) prowadzenie spraw związanych z obiektami budowlanymi uszkodzonymi w wyniku klęsk żywiołowych w zakresie posiadanych kompetencji,
36) wykonywanie innych zadań zbieżnych z zakresem kompetencji, wynikających
z przepisów prawa.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję