A A A

katalog_kart_uslug.png

* linki epuap zostaną wkrótce opracowane

Wprowadzenie substancji lub energii do środowiska

L.P NAZWA PLIKU KARTA WNIOSEK ZŁÓŻ PRZEZ EPUAP
1 pozwolenie handel co2 ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
2 pozwolenie na wprowadzanie pylow lub gazow ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
3 zmiana oznaczenia prowadzacego instalacje ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
4 zgloszenie instalacji - emisja ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
5 zgloszenie instalacji - anteny ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
6 pozwolenie zintegrowane ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
7 historyczne zanieczyszczenie ziemi ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
8 wygaszenie pozwolenia ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
9 oświadczenie o ustalenie wysojkości opłaty skarbowej microsoft-word-2013-23-535x535.png


Gospodarka odpadami

L.P NAZWA PLIKU KARTA WNIOSEK ZŁÓŻ PRZEZ EPUAP
1 pozwolenie wytwarzanie odpady ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
2 zezwolenie na zbieranie odpadow ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
3 zezwolenie na_przetwarzanie odpadow ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png


Gospodarka wodno-ściekowa

L.P NAZWA PLIKU KARTA WNIOSEK ZŁÓŻ PRZEZ EPUAP
1 koszty dla odnoszacych korzysci z urzadzen spolki ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png


Gospodarka leśna

L.P NAZWA PLIKU KARTA WNIOSEK ZŁÓŻ PRZEZ EPUAP
1 wycinka drzew w lasach ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
2 zmiana lasu na uzytek rolny ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
3 zaswiadczenie z UPUL ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
4 wyciag z UPUL ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
5 zaswiadczenie zgodności z UPUL ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
7 pelnomocnictwo zaswiadczenie upul wzor microsoft-word-2013-23-535x535.png
8 oświadczenie microsoft-word-2013-23-535x535.png
9 zgoda współwłaściciela lasu microsoft-word-2013-23-535x535.png


Geologia

L.P NAZWA PLIKU KARTA WNIOSEK ZŁÓŻ PRZEZ EPUAP
1 zgloszenie projektu ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
2 zatwierdzenie projektu ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
3 zatwierdzenie dokumentacji ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
4 udzielenie koncesji ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
5 przekazanie innej dokumentacji ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
6 przeniesienie koncesji ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
7 wygaszenie koncesji ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png


Ochrona przyrody

L.P NAZWA PLIKU KARTA WNIOSEK ZŁÓŻ PRZEZ EPUAP
1 ostrzal odlow redukcyjny ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
2 wpis do rejestru zwierzat ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
3 wykreślenie z rejestru przetrzymywanych roślin i zwierząt microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
4 rej. sprzętu pływajacego służącego do amatorskiego połowu ryb ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
5 oświadczenie osoby małoletniej microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
6 uzyskanie legitymacji straznika spolecznej strazy rybackiej ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
7 karta wedkarska - łowiectwa podwodnego ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
8 wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
9 oświadczenie o zakazie odwołaniu zakazu polowania ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
10 zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
11 zgoda własciciela na usunięcie zieleni microsoft-word-2013-23-535x535.png
12 oświad. o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością microsoft-word-2013-23-535x535.png
13 zezw. na hodowanie lub utrzym. chartow rasowych lub ich mieszancow ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png
14 usunięcie wywrotów lub złomów ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png


Udostępnianie informacji o środowisku

L.P NAZWA PLIKU KARTA WNIOSEK ZŁÓŻ PRZEZ EPUAP
1 udostępnienie informacji o środowisku ikona-pdf.png microsoft-word-2013-23-535x535.png epuap-min.png

Pliki do pobrania

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano